Kategorie
różne

@media 2007

atmedia.gif

W bocz­nym pane­lu umie­ści­łem link do pew­nej impre­zy, nale­ża­ło­by coś wię­cej o tym napi­sać. Kon­fe­ren­cja @media to dwu­dnio­we spo­tka­nie ludzi zaj­mu­ją­cych się two­rze­niem stron inter­ne­to­wych. Do tej pory odby­wa­ło się w Lon­dy­nie, w tym roku posze­rzo­no loka­li­za­cję o San Fran­ci­sco i Hong Kong (nadal mam bli­żej do Lon­dy­nu więc dla mnie to i tak nie­istot­ne). Euro­pej­ski ter­min to 7 do 8 czerw­ca 2007.
Co powo­du­je, że impre­za jest taka szcze­gól­na i war­ta swo­jej ceny? Przede wszyst­kim ludzie, któ­rzy w niej uczest­ni­czą. Nazwi­ska takie jak Came­ron Moll, Jef­frey Zeld­man, Joe Clark, Doug Bow­man, Mol­ly Holz­schlag czy Eric Mey­er mówią same za sie­bie. Posta­cie świa­to­we­go „dizaj­nu”, robią­ce napraw­dę wspa­nia­łe rzeczy.

Zapo­wia­da się napraw­dę nie­Ĺşle, na szczę­ście zosta­ło jesz­cze tro­chę cza­su na zapeł­nie­nie świn­ki skar­bon­ki do odpo­wied­nie­go poziomu.

Kategorie
różne

Niewidzialny link w IE

Pra­cu­ją­ca nad ostat­nią stro­ną zauwa­ży­łem bar­dzo cie­ka­we zacho­wa­nie IE (żeby to jed­no… :( ). To jest war­te wzmian­ki głów­nie dla­te­go, że jesz­cze nigdzie nie spo­tka­łem się z opi­sem takie­go zjawiska.

Z pew­nych wzglę­dów potrze­bo­wa­łem stwo­rzyć cos takie­go: tło z gra­fi­ką wypo­zy­cjo­no­wa­ne abso­lut­nie (z‑index:1), nad tym ani­ma­cja flash z prze­Ĺşro­czy­stym tłem (z‑index:2), a jesz­cze nad tym kli­kal­ny hot­spot dla pierw­szej gra­fi­ki (z‑index:3;display:block;text-indent:-9999px). Wiem, że strasz­nie to wydu­ma­ne ale w danej chwi­li moc­no tego potrze­bo­wa­łem do zre­ali­zo­wa­nia koncepcji.

Niby banal­na rzecz, ale oka­za­ło się, że link w IE jest nie­wi­dzial­ny w 100%, tzn. nie dość że go nie widać, to do tego nie da się go klik­nąć. Po serii prób i testów oka­za­ło się, że pro­blem zni­ka po zde­fi­nio­wa­niu tła dla tego hot­spo­ta (link z indek­sem 3). Kolor nie roz­wią­zy­wał za bar­dzo pro­ble­mu (nie widać było lin­ku z indek­sem 1), dopie­ro tło w posta­ci prze­Ĺşro­czy­ste­go gifa roz­wią­za­ło spra­wę na dobre.

Nie moż­na się nudzić z IE…

Kategorie
różne

Koniec IE dla Mac’a

Cie­ka­wa wia­do­mość (cie­ka­wa dla posia­da­czy Mac’ów i ludzi piszą­cych stro­ny dzia­ła­ją­ce na tych kom­pu­te­rach) z ser­wi­su Sla­sh­dot. Micro­soft zapo­wia­da zakoń­cze­nie roz­wi­ja­nia prze­glą­dar­ki IE dla Macin­to­shy. 31 grud­nia, tego roku, prze­rwa­ny zosta­nie sup­port dla tej prze­glą­dar­ki, nato­miast od 31 stycz­nia 2006 nie będzie już moż­li­we pobra­nie jej ze stro­ny Micro­so­ftu (ofi­cjal­na not­ka na stro­nie Micro­so­ftu Mac­to­pia). Naj­cie­kaw­sze w tym wszyst­kim jest to, że wia­do­mo to już było od czerw­ca 2003 roku, ale infor­ma­cja ta nie była zna­na nawet wśród zbyt wie­lu użyt­kow­ni­ków kom­pu­te­rów fir­my Apple.

Nigdy się nie spo­dzie­wa­łem, że na stro­nie MS ujrzę kie­dyś infor­ma­cję w rodza­ju: reko­men­du­je­my (użyt­kow­ni­kom Macin­to­shy) przej­ście na bar­dziej nowo­cze­sne prze­glą­dar­ki, takie jak np. Safa­ri Apple. Cie­ka­we kie­dy docze­kam się napi­su: reko­men­du­je­my użyt­kow­ni­kom PC przej­ście na lep­szą prze­glą­dar­kę, taką jak Firefox :)

Kategorie
różne

Microsoft użyje ikonki RSS z Firefox’a

iefox

Jak poda­je Infor­ma­tion Week, po raz kolej­ny Micro­soft zgo­dził się na pewien rodzaj współ­pra­cy z pro­du­cen­ta­mi kon­ku­ren­cyj­ne­go Fire­fo­x’a. Doszli mia­no­wi­cie do poro­zu­mie­nia co do uży­cia poma­rań­czo­wej ikon­ki RSS widocz­nej po pra­wej stro­nie okna prze­glą­dar­ki Mozil­li. Dokład­nie taka sama ma zna­le­Ĺşć się w naj­now­szym IE7. Oby wię­cej takich porozumień.
Kategorie
różne

Safari, pierwsza przeglądarka OFICJALNIE zgodna ze standardami

Jak poda­je Site­Po­int, prze­glą­dar­ka Safa­ri 2.0.2 dla Mac OS X 10.4.3 jako pierw­sza ofi­cjal­nie prze­szła cięż­ki test zgod­no­ści z sie­cio­wy­mi stan­dar­da­mi. Inne Mac’o­we prze­glą­dar­ki takie jak 

Kategorie
praca

„Cheat sheats” czyli ściągawki projektanta stron

Od dłuż­sze­go cza­su w pra­cy posłu­gi­wa­łem się róż­ne­go rodza­ju ścią­gaw­ka­mi naj­czę­ściej uży­wa­nych pro­gra­mów i skład­ni (już od szko­ły śred­niej wie­dzia­łem, że wku­wa­nie na pamięć nie jest moim ulu­bio­nym zaję­ciem :grin:). Zazwy­czaj były spi­sa­ne na jakichś skraw­kach papie­ru i poprzy­le­pia­ne naoko­ło komputera.