Kategorie
wordpress

Nowe tłumaczenie wtyczki Google XML Sitemaps Generator

Daw­no temu zabra­łem się za tłu­ma­cze­nie wyśmie­ni­tej wtycz­ki Google XML Site­maps Gene­ra­tor, przez dłu­gi czas od pierw­szej wer­sji nie aktu­ali­zo­wa­łem go i nagle oka­za­ło się że jest moc­no nieaktualne…

Moż­li­we, że nadal bym go nie ruszał, ale po ana­li­zach sta­ty­styk odwie­dzin na mojej stro­nie oka­za­ło się, że bar­dzo dużo osób zaglą­da tu wła­śnie ze stro­ny Arne Bra­ch­hol­d’a, raczej nie po to żeby mnie odwie­dzić, a po to żeby zna­le­Ĺşć nowe tłumaczenie…

Więc, oto i jest, tłu­ma­cze­nie dla wer­sji 3.0 wtycz­ki. Pli­ki języ­ko­we już poszły do auto­ra wtycz­ki, ale w razie gdy­by jesz­cze ich nie włą­czył do pacz­ki zapra­szam na stro­nę tłu­ma­cze­nia z pli­ka­mi do pobra­nia.