Kategorie
różne

Zniszczyć przed przeczytaniem

Zało­ży­łem sobie kolej­ne kon­to, w kolej­nym ser­wi­sie inter­ne­to­wym. Niby nic szcze­gól­ne­go, ale e‑mail z potwier­dze­niem był niezły…

Jeśli nie zakładałeś konta prosimy o jak najszybsze skasowanie wiadomości.

Czy­li jak nie ska­su­ję go wystar­cza­ją­co szyb­ko to sta­nie się coś strasz­ne­go? A jak szyb­ko ska­su­ję to ser­wis auto­ma­tycz­nie usu­nie moje dane, czy co…

Kategorie
różne

Linki: Quad made in Poland

Nie mogę się oprzeć poku­sie opu­bli­ko­wa­nie tego lin­ku – quadzik pol­skiej pro­duk­cji, po pro­stu ide­ał i ogrom­ny krok do przo­du pol­skie­go prze­my­słu motoryzacyjnego.