Kategorie
sushi

Sushi

Każ­dy miło­śnik sushi wie jak waż­na jest kwe­stia wizu­al­na tych potraw. Stro­na ze zdję­cia­mi sushi może być nie­złą inspi­ra­cją dla wszyst­kich samo­dziel­nie przy­go­to­wu­ją­cych japoń­skie dania. Bra­ku­je tyl­ko opi­sów poszcze­gól­nych pro­duk­tów w jakimś łatwiej­szym do odczy­ta­nia ;) języku…