Kategorie
sprzęt

Wujek SAM

Aktu­ali­za­cja: uda­ło mi się wresz­cie uru­cho­mić SAMa dzię­ki pod­łą­cze­niu nowe­go złą­cza bez­po­śred­nio na pły­cie głów­nej. Cho­ciaż i to wyma­ga­ło kil­ku nie­uda­nych prób…

SAM to skrót od Suun­to Acti­vi­ty Mana­ger. Cał­kiem przy­dat­ny pro­gra­mik do kolek­cjo­no­wa­nia danych pobra­nych z tre­nin­go­wych zegar­ków Suun­to. Jako że od jakie­goś cza­su posia­dam model X6hr i miej­sce na logi powo­li się w nim kur­czy posta­no­wi­łem wresz­cie pod­łą­czyć go do w/w pro­gra­mi­ku i zgrać wszyst­ko do komputera.

Mia­ło być łatwo, szyb­ko i przy­jem­nie, a wyszło jak zwy­kle. Po kil­ku godzi­nach prób z pod­łą­cze­niem nadal jestem w punk­cie wyj­ścia – ZERO, NULL, NADA…

Zega­rek, sam w sobie rewe­la­cyj­ny, wypo­sa­żo­ny jest tyl­ko i wyłącz­nie w złą­cze sze­re­go­we RS-232, od daw­na nie uży­wa­ne. Pro­du­cent z roz­bra­ja­ją­cą szcze­ro­ścią przy­zna­je, że o tym wie i moż­na u nie­go doku­pić (!) przej­ściów­kę za 50 papie­rów… Super.

Na razie taniej wyszło zaku­pie­nie lokal­nej przej­ściów­ki RS-USB, ale tyl­ko na razie, bo i tak nie dzia­ła. Zega­rek poka­zu­je połą­cze­nie a SAM go nie widzi i tak w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Pogo­oglo­wa­łem tro­chę i oka­zu­je się, że to dość popu­lar­ne nie­do­ma­ga­nie tego softu/połączenia, wśród rad co zro­bić (od przed­sta­wi­cie­la dzia­łu tech­nicz­ne­go) dowie­dzia­łem się, że:

  • muszę pobrać fix do Win­dow­sa, żeby w ogó­le uru­cho­mić SAMa – pobra­łem i zainstalowałem,
  • muszę odłą­czyć wszyst­kie inne urzą­dze­nia dzia­ła­ją­ce na połą­cze­niach sze­re­go­wych – odłączyłem,
  • muszę przy­dzie­lić numer por­tu o odpo­wied­niej war­to­ści – przydzieliłem,
  • muszę zmniej­szyć roz­dziel­czość ekra­nu do 800x600/16 (!) – nie rozu­mie­jąc jaki ma to wpływ, zmie­ni­łem (na 19″ moni­to­rze wyglą­da to dość ciekawie),
  • muszę wycią­gnąć bate­rię z zegar­ka i wło­żyć ją z powro­tem – zro­bi­łem to… i się pod­da­łem, nadal nie było połączenia.

Prze­gra­łem tę potycz­kę z SAMem, ale to jesz­cze nie cała woj­na, jutro idę kupić wewnętrz­ną kar­tę ze złą­czem RS-232, bo podob­no nie­któ­re przej­ściów­ki nie rozu­mie­ją się z wujasz­kiem za dobrze. Cie­ka­we czy szyb­ciej uru­cho­mie to połą­cze­nie czy znu­dze się próbami?