Kategorie
wordpress

WordPress 2.3 nadchodzi

Jak poda­je Ryan Boren z eki­py deve­lo­pe­rów WP, data kolej­nej wer­sji Word­Pres­s’a jest już mniej wię­cej okre­ślo­na – koniec przy­szłe­go mie­sią­ca. Jutro teo­re­tycz­nie ma się poja­wić wer­sja beta, do tego cza­su zosta­je eks­pe­ry­men­to­wa­nie z deve­lo­per­ską alphą.

Na pierw­szy rzut oka widać wbu­do­wa­ne tago­wa­nie, po jed­nym dniu zaba­wy z tym muszę stwier­dzić, że nawet dzia­ła… Cie­ka­wa funk­cja. Mniej widocz­ną zmia­ną (ale bar­dziej istot­ną) jest zmia­na sche­ma­tu bazy danych – tabe­le categories, post2cat, i link2cat zosta­ły usu­nię­te, a na ich miej­sce poja­wi­ły się tabe­le term, term_taxonomyterm_relationships. Ma to spo­re zna­cze­nie przede wszyst­kim dla auto­rów wty­czek, cze­ka ich tro­chę robo­ty przy uak­tu­al­nia­niu skryp­tów. Wię­cej o tym w innym arty­ku­le na blo­gu Ryana.

Wer­sja, któ­rą testu­ję (SVN) ma nadal spo­ro nie­do­ró­bek (edy­cja kate­go­rii nie dzia­ła, w sza­blo­nach są pomy­lo­ne kody do wyświe­tla­nia tagów itp.). Jed­nak nie zna­la­złem nic na tyle poważ­ne­go, żeby odsta­wić WP 2.3 na póĹşniej.

Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kam na betę i dal­sze testy.