Kategorie
różne

Safari, pierwsza przeglądarka OFICJALNIE zgodna ze standardami

Jak poda­je Site­Po­int, prze­glą­dar­ka Safa­ri 2.0.2 dla Mac OS X 10.4.3 jako pierw­sza ofi­cjal­nie prze­szła cięż­ki test zgod­no­ści z sie­cio­wy­mi stan­dar­da­mi. Inne Mac’o­we prze­glą­dar­ki takie jak 

Kategorie
różne

23 sposoby na solidnego kopniaka dla Win XP – poprawka

No i pro­szę, led­wo umie­ści­łem infor­ma­cję o arty­ku­le o spo­so­bach na radze­nie sobie z Win XP, a już dowie­dzia­łem się że opi­sy­wa­ny arty­kuł na stro­nie „Tech Yogurt” to bez­czel­ny (bez poda­nia Ĺşró­dła) pla­giat. Ory­gi­nal­na pra­ca na ten temat jest autor­stwa Carey Hol­zma­n’a i mie­ści się w ser­wi­sie techbuilder.org. Dzię­ku­ję auto­ro­wi za zwró­ce­nie uwa­gi na ten nędz­ny plagiat.

Kategorie
na szlaku

GPS w tarapatach?

Cie­ka­wost­ka – jak poda­je ser­wis Sla­sh­dot , ame­ry­kań­ski sys­tem GPS może wkrót­ce mieć cał­kiem poważ­ne kło­po­ty. Cho­dzi mia­no­wi­cie o to, że sys­tem ten opie­ra się na sygna­łach z sate­lit, któ­re raz umiesz­czo­ne na swo­jej orbi­cie, nie mogą już być napra­wia­ne. Czas życia czę­ści z nich (a dokład­niej 16 z 28 ) prze­wi­dy­wa­ny był na ok. 7.5 lat, nato­miast mają już od 8 do 16! Naj­cie­kaw­sze jest to, że do odbio­ru sygna­łu w każ­dym miej­scu na Zie­mi potrze­bu­je­my co naj­mniej 24… Jak wyni­ka z pro­ste­go odej­mo­wa­nie, może nam kil­ku zabrak­nąć. Czyż­by szy­ko­wał nam się powrót do nawi­ga­cji tyl­ko przy pomo­cy kom­pa­su? Chy­ba jed­nak kole­dzy zza oce­anu jakoś z tego wybrną. A jak nie to zawsze moż­na się prze­siąść na rosyj­ski GLONASS lub pocze­kać aż nasza rodzi­ma (euro­pej­ska) agen­cja kosmicz­na uro­dzi coś cie­ka­we­go (Gali­leo). Ten ostat­ni, nie dość że nowy, to jesz­cze ma być dokład­niej­szy od wschod­nio-zachod­nich poprzed­ni­ków. Jak będzie napraw­dę czas pokaże.

Kategorie
różne

23 sposoby na solidnego kopniaka dla Win XP

Cał­kiem nie­daw­no, Tech Yogurt zamie­ścił bar­dzo uży­tecz­ną listę 23 spo­so­bów na oży­wie­nie „zasta­łe­go” Win­dows XP. Nie­któ­re rady sta­re jak świat i mało nowa­tor­skie ale kil­ka jest cał­kiem cie­ka­wych… Nie będę ich powta­rzał więc zapra­szam do lek­tu­ry – obo­wią­zek dla „miło­śni­ków” OS’u z Redmond.