Kategorie
wordpress

WordPress po polsku, nowy etap tłumaczenia

Przez kil­ka lat utrzy­my­wa­łem w mia­rę aktu­al­ne pol­skie tłu­ma­cze­nie plat­for­my Word­Press, moty­wo­wa­ny pozy­tyw­ny­mi opi­nia­mi i wła­sną potrze­bą przy­go­to­wy­wa­łem aktu­ali­za­cję prak­tycz­nie na rów­no z ofi­cjal­nym wyda­niem nowej wer­sji. Jed­nak wszyst­ko musi się kie­dyś skończyć…

Od cza­su poja­wie­nia się „ofi­cjal­nej” wer­sji na stro­nach WP mój entu­zjazm słabł, a siły zaczą­łem kie­ro­wać na bar­dziej pro­duk­tyw­ne zaję­cia. Wer­sja 2.9 była pierw­szą, do któ­rej nie przy­go­to­wa­łem mojej wer­sji tłu­ma­cze­nia. Oka­za­ło się jed­nak, że było ono na tyle popu­lar­ne, że spo­ro osób pro­si­ło o jakąś kontynuację.

W związ­ku z zapo­trze­bo­wa­niem i jed­no­cze­śnie z dekla­ra­cja­mi nie­któ­rych osób o chę­ci pomo­cy, umie­ści­łem moją wer­sję w repo­zy­to­rium GIT i wrzu­ci­łem na GitHu­ba. W sumie cał­kiem faj­nie, jesli zna­leź­li­by się chęt­ni kon­ty­nu­ować to tłu­ma­cze­nie. Pli­ki są do pobranie/forkowania pod adre­sem http://github.com/snowdog/WordPress-i18n-pl_PL.

Kategorie
wordpress

WordPress 2.8 (po polsku ;) )

No jak­że by ina­czej, w koń­cu ile moż­na uży­wać opro­gra­mo­wa­nia po angielsku…

W nowej wer­sji „pod­szli­fo­wa­ny” wygląd pane­li i tro­chę nowych opcji. Oso­bi­ście naj­bar­dzie przy­pa­dła mi do gustu jed­na – moż­li­wość pomi­nię­cia aktu­ali­za­cji „obo­wią­zu­ją­cej” wer­sji języ­ko­wej (domy­śla­cie się pew­nie dla­cze­go…). Poprzed­nio spra­wia­ło mi tro­chę kło­po­tów pozo­sta­wie­nie wła­snych pli­ków języ­ko­wych przy jed­no­cze­snej auto­ma­tycz­nej aktualizacji.

Nie­złą spra­wą jest też podział dash­bo­ar­d’u na kil­ka kolumn, moż­na lepiej roz­pla­no­wać szyb­ki dostęp do infor­ma­cji. Na uwa­gę zasłu­gu­je też tryb dostęp­no­ści w kon­fi­gu­ra­to­rze wty­czek – teraz moż­na nimi zarzą­dzać nawet nie mając włą­czo­nej obsłu­gi Java­Script. Podo­ba mi się ten kie­ru­nek roz­wo­ju. Prze­gląd zmian na stro­nie WP.

Hob­by­stów i innych któ­rzy z jakie­go­kol­wiek powo­du nie lubią/nie chcą/nie mogą uży­wać ofi­cjal­ne­go tłu­ma­cze­nia zapra­szam do pobra­nia naj­now­szej pacz­ki tłu­ma­cze­nia.

ps. zapo­mnia­łem wspo­mnieć, podob­no teraz WP śmi­ga w tej wer­sji dużo szyb­ciej… no, no zobaczymy

Kategorie
wordpress

WordPress 2.7 RC1

Jak poda­je ofi­cjal­ny blog publicz­ny kan­dy­dat już jest. Nie jest łatwo przy­zwy­cza­ić się do nowe­go inter­fej­su, ale za to jak już się przej­dzie ten etap, to na poprzed­ni nie moż­na już patrzeć… to jest spo­ry krok naprzód jeśli cho­dzi o este­ty­kę, nie­ste­ty rów­nież krok wstecz jeśli cho­dzi o dostęp­ność nowej wer­sji (tony JS), mam nadzie­ję że do cza­su sta­bil­nej wer­sji tro­chę się to poprawi.

Z mojej stro­ny zachę­cam do testo­wa­nia i komen­to­wa­nia tłu­ma­cze­nia do nowej wer­sji, pra­cu­ją już nad nią 3 oso­by, więc powin­na iść w dobrym kie­run­ku (zobacz pod­gląd zmian z SVN).

Kategorie
wordpress

Publiczna beta tłumaczenia WordPres 2.7 :)

Publicz­na beta WP 2.7 jest dostęp­na, razem z nią spo­ro zmian w inter­fej­sie admi­ni­stra­cyj­nym. Jeśli ktoś chce się poba­wić tą wer­sją po pol­sku to może pobrać moje tłu­ma­cze­nie (99.9% goto­we). Pli­ki są pod kon­tro­lę wer­sji, więc tym razem nie ma już pro­ble­mu z pobie­ra­niem aktu­aln­nych plików.

ps. insta­la­cja Ware­ho­use pod DH zaje­ła mi pół dnia, więc mam nadzie­ję że sie przyda 😉

Kategorie
wordpress

Nowa podstronka o WordPress

Zaczą­łem wyszu­ki­wać rózne kawał­ki kodu i tłu­ma­cze­nia uży­wa­ne w róż­nych moich insta­la­cjach WP, mam plan publi­ko­wac do pobra­nia te cie­kaw­sze i solid­niej­sze. Na począ­tek tłu­ma­cze­nie cie­ka­wej wtycz­ki FAQ-Tastic Lite. Co praw­da, nie zawsze chce się popraw­nie zain­sta­lo­wać na nowych WP (2.6 i wyżej) ale jak już się uda to dzia­ła dość spraw­nie i może się przy­dać na wie­lu stro­nach. Wyko­na­na jest na tyle dobrze, że może być sto­so­wa­na rów­nież w bar­dziej „kor­po­ra­cyj­nych” insta­la­cjach, a tam jak wia­do­mo dział FAQ to dość popu­lar­ny ficzer, więc i pol­ski inter­fejs jest mile widziany.

Kategorie
wordpress

Kolejna aktualizacja WordPress

Nie trze­ba było bar­dzo dłu­go cze­kać na kolej­ną wer­sję WP. Jak zwy­kle przy­no­si spo­ro udo­sko­na­leń, o czym dobrze wie­dzą użyt­kow­ni­cy wer­sji beta. Nie będę się roz­pi­sy­wał o nowych możliwościach/poprawkach, bo zro­bił to już wizu­al­nie ofi­cjal­ny blog WP oraz spo­ro innych osób przede mną i nie ma się co powta­rzać tyl­ko po to żeby zro­bić tro­chę con­ten­tu ;).

W każ­dym razie, jak dla mnie dość istot­na jest moż­li­wość wyłą­cze­nia fla­sho­we­go uplo­adu, któ­ry potra­fił odma­wiać współ­pra­cy na nie­któ­rych ser­we­rach (np. na moim 🙁 ), to jest spo­ry plus. Google Gears jesz­cze nie testo­wa­łem, więc się nie wypowiadam.

Ĺťe­by nie przy­nu­dzać, przej­dę do kon­kre­tów – tłu­ma­cze­nie uak­tu­al­nio­ne do nowej wer­sji już jest goto­we, więc zapra­szam do pobie­ra­nia. Pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy przy korek­cie udzie­li­ła mi Agniesz­ka Wąsow­ska, za co bar­dzo dziękuję.

Naj­bar­dziej widocz­ne zmia­ny w dotych­cza­so­wym tłu­ma­cze­niu to zamia­na dziw­nie brzmią­cej biblio­te­ki pli­ków na prost­sze mul­ti­me­dia, oraz per­ma­lin­ków na odno­śni­ki bez­po­śred­nie (tu aku­rat sam nie wiem czy to naj­szczę­śliw­sze rozwiązanie).

Kategorie
różne

Czas iść spać

No wła­śnie, jest 5 rano, a ja cią­gle sie­dzę przed kom­pu­te­rem. Coś tu jest nie tak jak powin­no. Żeby to się cho­ciaż prze­kła­da­ło na raj­do­wy tre­ning wal­ki ze snem…

Tak dobrze to jed­nak nie ma, ale są tego jakieś efek­ty, przy­naj­mniej inter­ne­to­we. W każ­dym razie war­to się pochwa­lić. Pierw­szy to taki, że moja „skór­ka” do Word­Pres­sa oka­za­ła się cał­kiem popu­lar­na, do tego stop­nia, że jej ele­men­ty zosta­ły wyko­rzy­sta­ne do budo­wy witry­ny inter­ne­to­wej gaze­ty Szklar­skiej Porę­by (http://www.szklarska-gazeta.pl/). Miłe było też to, że mój blog został wymie­nio­ny we wpi­sie Top­Blog­ge­ra jako przy­kład dobre­go upo­rząd­ko­wa­nia tre­ści (ale to ład­nie zabrzmia­ło), w sumie nie jest trud­no porząd­ko­wać coś cze­go aż tak wie­le nie ma…

Ostat­nia rzecz war­ta wspo­mnie­nia, to licz­ba pobrań tłu­ma­cze­nia do WP 2.5 – już łącz­nie ponad 1000. Cał­kiem nie­zły wynik, a co naj­waż­niej­sze z tego co sły­szę wszy­scy lubią to tłu­ma­cze­nie. Aż war­to pracować.

Nawią­zu­jąc do tych hob­by­stycz­nych dzia­łań, dosze­dłem ostat­nio do wnio­sku, że nie lubię pobie­rać pie­nię­dzy za swo­ją robo­tę (!). Nie wiem dla­cze­go, ale dużo więk­szą satys­fak­cję spra­wia mi dłu­ba­nie w pro­jek­tach open sour­ce niż komer­cyj­nych, gdy­bym mógł to robił­bym już tyl­ko to. Pozo­sta­je, nie­ste­ty, dość poważ­na prze­szko­da w posta­ci koniecz­no­ści posia­da­nia jakichś środ­ków do życia, a jesz­cze nie wpa­dłem na to jak zara­biać nie bio­rąc za pra­cę pieniędzy.

To tyle pisa­nia nad ranem (chy­ba i tak powyż­sze prze­my­śle­nia są zro­zu­mia­łe tyl­ko dla mnie), idę spać bo za ok 3–4 godzi­ny muszę wsta­wać, jak ja tego nie lubię…

ps. gdy­by ktoś miał kie­dyś ocho­tę na hosting na ser­we­rach AZ.PL to niech się dobrze zasta­no­wi, dzi­siaj przez pół dnia częśc moich stron wita­ła mnie „miłym” komu­ni­ka­tem o błę­dzie, a sup­port AZ oczy­wi­ście mil­czy jak zaklę­ty, o odbie­ra­niu tele­fo­nów nawet nie wspo­mi­na­jąc, i to nie pierw­szy raz, eh…

Kategorie
wordpress

Tłumaczenie WP 2.5

Oki doki, tłu­ma­cze­nie do Word­Press 2.5 goto­we. Do pobra­nia i sko­men­to­wa­nia na stro­nie tłu­ma­cze­nia.

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.3

Mimo wcze­śniej­szych zapew­nień o kon­ty­nu­acji tłu­ma­czeń na mojej fir­mo­wej stro­nie, pod­ją­łem decy­zję o kon­ty­nu­acji tego pro­jek­tu na tym blo­gu. W koń­cu jest to moje hobby…

W każ­dym razie tłu­ma­cze­nie (bez kil­ku mało uży­wa­nych strin­gów, któ­re zak­tu­ali­zu­ję nie­dłu­go) jest już dostęp­ne na spe­cjal­nej stro­nie – tłu­ma­cze­nie wer­sji 2.3. Jak zwy­kle komen­ta­rze mile widziane.