Kategorie
podróże

Biegówki w Jakuszycach

jakuszyce 01

Krót­ki wypad w Kar­ko­no­sze Góry Izer­skie na bie­gów­ki, zakoń­czył się peł­nym suk­ce­sem. Po raz kolej­ny oka­za­ło się, że napraw­dę da się jechać na syl­we­stra w pol­skie góry i jed­no­cze­śnie być z dala od dzi­kie­go tłu­mu dziel­nych „nar­cia­rzy” sie­ją­cych postrach na sto­kach i ulicach… 

Kategorie
łódka na szlaku

Węzły, węzełki…

Wszyst­kim któ­rzy cza­sem zapo­mi­na­ją jak zawią­zać coś tro­chę bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne­go niż popu­lar­ny „supe­łek” pole­cam lek­tu­rę stro­ny I Will Knot!. Krót­kie fil­mi­ki instruk­ta­żo­we pozwo­lą każ­de­mu opa­no­wać pod­sta­wo­we węzeł­ki. Neste­ty, nie ma ich tam za wie­le, mam nadzie­ję że autor z cza­sem roz­bu­du­je dostęp­ne wzo­ry o bar­dziej zaawan­so­wa­ne. W każ­dym razie faj­ny pomysł.

Kategorie
na szlaku rajdy

Kompas – krótkie szkolenie

Dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tema­tem nawi­ga­cji w tere­nie (a więc wszy­scy, od raj­dow­ców zaczy­na­jąc, a na week­en­do­wych tury­stach koń­cząc) obo­wiąz­ko­wa lek­tu­ra do podusz­ki – świet­ny arty­kuł Kom­pas – dekli­na­cje, ano­ma­lie, zbo­cze­nia i inne przy­pa­dło­ści w por­ta­lu napieraj.pl. Pro­fe­sjo­nal­ne podej­ście (bra­wa dla auto­ra, geo­gra­fa) i cie­ka­wa treść. Tro­chę histo­rii i prak­ty­ki, wszyst­ko w lek­ko straw­nej porcji. 

Kategorie
po godzinach

Rover’owy dzień

Kolej­ny dzień tre­nin­gu za nami. Rano żwa­wy rowe­rek po gór­kach, po połu­dniu rów­nie żwa­wy Land Rove­r’ek 😉 po wer­te­pach. Ser­decz­ne dzię­ki dla Molie­go za wiel­ką pomoc przy tym ostat­nim. Naj­lep­sze szko­le­nie off-road jakie moż­na sobie wyobrazić!