Kategorie
rajdy

SPELEO SALOMON na 11 miejscu w TRWC 2006 !!

Po cięż­kiej wal­ce na osat­nim eta­pie (kaja­ki) SPELEO SALOMON zaję­ło 11 miej­sce w mistrzo­stwach świa­ta Adven­tu­re Racing The Raid World Cham­pion­ship. Wiel­kie GRATULACJE, to naj­lep­sze miej­sce na tak pre­sti­żo­wych zawo­dach, jakie w tej dys­cy­pli­nie zaję­li Pola­cy. Było NIESAMOWICIE bli­sko do pierw­szej dzie­siąt­ki, tak jak przwi­dy­wa­łem. Utrzy­mu­jąc taki pro­gres (nie­ukoń­czo­ne zawo­dy w 2004, 16 miej­sce rok temu, 11 teraz) za dwa, trzy lata mamy MISTRZOSTWO (w każ­dym razie ja głę­bo­ko w to wie­rzę). To tyle, cze­ka­my na rela­cję teamu po powro­cie do kraju.

Kategorie
rajdy

emocje na TRWC

Emo­cje są kon­kret­ne, jak wyni­ka z rela­cji sup­por­tu, SPELEO zmie­ści­ło się w cza­sie przed noc­ną stre­fą, czy­li zbli­ży­ło się znacz­nie do szan­sy na wiel­ką DZIESIĄTKĘ. Pro­ble­mem może­być osłą­bie­nie Ardie­go, ame­ry­kań­skie­go człon­ka teamu, wie­rzę jed­nak, że nawet pół­ży­wy i na sznur­ku za Arturem/Piotrkiem/Patsy będzie wal­czył! Do mety jesz­cze spo­ro, ale wie­rzę w wiel­ki suk­ces na tych zawodach.

Kategorie
rajdy

SPELEO napiera

Jak moż­na prze­czy­tać w świet­nej rela­cji Maie­ja Soko­łow­skie­go na napie­ra­ju Pola­cy (a dokład­nie Pola­ko-Ame­ry­ka­nie, ale ofi­cjal­nie to prze­ież PL) drą do przo­du jak sza­ta­ny. Oby tak dalej. Przed nimi na szczę­ście dłu­gi odpo­czy­nek mię­dzy sek­cja­mi, a po nich ruszą ze świe­rzy­mi siła­mi do boju… Trzy­mam kciu­ki przede wszyst­kim za to, żeby ich nie dopa­dły (odpu­kać…) żad­ne kon­tu­zje. Jak to się uda to szcze­rze wie­rzę w pierw­szą DZIESIĄTKĘ.

Kategorie
rajdy

Kolejne info dla kibiców SPELEO

Jak się wła­śnie dowie­dzia­łem, o naszym teamie na TRWC będzie moż­na dowia­dy­wać się już z kil­ku Ĺşró­deł: napieraj.pl (po pol­sku), sleepmonsters.comcheckpointzero.com (po angiel­sku), Euro­sport i z audy­cji Dar­ka Urba­no­wi­cza Out of Routi­ne w radiu PiN (pierw­sza audy­cja już w naj­bliż­szy czwartek).

Kategorie
rajdy

SPELEO znów w mistrzostwach świata

Czo­ło­wy pol­ski team „napie­ra­czy” raj­do­wych czy­li Spe­leo Salo­mon Racing Team odli­cza dni do star­tu w tego­ro­czych Mistrzo­stwach Świata Raj­dów Przy­go­do­wych. Od 9 do 16 wrze­śnia eki­pa w skła­dzie Piotr Kosma­la, Patri­cia Wiliams, Ardie Olson, Artur Kurek oraz ich sup­port (Sher­ry Olson, Maciek Soko­łow­ski) będa wal­czyć w kana­dyj­skim Quebe­c’u o jak naj­lep­szą pozy­cję. Rela­cje na żywo powin­ny poja­wiać się na stro­nie orga­ni­za­to­ra raj­du i, jak się da, na napie­raj’u. Trzy­mam kciu­ki, pokaż­cie jak wal­czy pol­ski team !!!

Kategorie
rajdy

Oficjalne wyniki eliminacji do rajdowych mistrzostw świata 2006

The Raid

Ofi­cjal­na lista zespo­łów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do tego­rocz­nych mistrzostw w Kana­dzie jest już zna­na. Mimo samo­cho­do­we­go pecha przed ostat­nim eta­pem, nie zabrak­nie wśród fina­li­stów SPELEO SALOMON. Będzie się dzia­ło, szko­da tyl­ko, że Kana­da jest tak dale­ko…
Ĺšró­dło: CP0

Kategorie
rajdy

X‑Adventure Francja – film

Jak już więk­szość zain­te­re­so­wa­nych w tema­cie się orien­tu­je, zespół SPELEO nie dotarł na start zawo­dów w Savo­ie w ostat­ni week­end. Zamiast tego pospa­li­śmy sobie na auto­stra­dzie (sport eks­tre­mal­ny…), pod salo­nem Opla (uro­czy par­king) i na nie­miec­kim kem­pin­gu. Same te wyda­rze­nia nie były szczy­tem szczę­ścia, a to że nie zdą­ży­li­śmy na start to już był cho­ler­ny pech… Na pocie­sze­nie zro­bi­li­śmy cho­ciaż tre­ning w prze­rwie mię­dzy nie­miec­kim piwem i kiełbasą. 

W każ­dym razie dzi­siaj dobi­łem się zupeł­nie – na stro­nie x‑adventure zna­la­złem fil­mik z tych zawo­dów. Nie będę sie roz­pi­sy­wał, zobacz­cie go sami i powiedz­cie czy to nie był WIELKI PECH? Tak faj­ne dys­cy­pli­ny nie zda­rza­ją sie co dzień… 

Kategorie
rajdy

Aktualizacje strony theraid.org

theraid.jpg

Bez­na­dzie­ja… Niu­sy nie dość, że spó­Ĺşnio­ne, to jesz­cze jak zwy­kle ogra­ni­czo­ne do pierw­szej dzie­siąt­ki. Wia­do­mo, że to rywa­li­za­cja dla naj­lep­szych, ale za takie sia­no, orga­ni­zu­jąc komer­cyj­ną impre­zę (cha­ry­ta­tyw­nie tego nie robią) mogli­by się wresz­cie posta­rać i objąć swo­im zain­te­re­so­wa­niem WSZYSTKIE teamy, w koń­cu bez ich wpi­so­we­go nie będzie zawo­dów. Tym­cza­sem żeby dowie­dzieć się jaki idzie Spe­leo trze­ba być chy­ba wróż­ką. (a z tego co pamię­tam, nawet pod­czas zawo­dów zawod­ni­cy spo­za dychy nie są zbyt hoj­nie obda­ro­wy­wa­ni infor­ma­cja­mi) Tyle się moż­na doczy­tać, że po pierw­szym dniu byli na 13 miej­scu co jest BARDZO DOBRYM miej­scem, szko­da tyl­ko że tuż poza top ten, przez to wie­ści są moc­no nie­ja­sne. Trzy­mam dalej kciu­ki i cze­kam na jakieś info.
Kategorie
rajdy

Szybkie spojrzenie na Idaho

the raid

Do star­tu coraz bli­żej, tym­cza­sem na check­po­int­Ze­ro poja­wił się arty­kuł przy­bli­ża­ją­cy nie­co miej­sce raj­du. Dużo roz­pły­wa­nia się nad uro­ka­mi kra­jo­bra­zu (czyż­by znów jed­nym ze spon­so­rów był lokal­na Izba Tury­sty­ki?), nie za wie­le kon­kre­tów, za wyjąt­kiem dwóch – będzie górzy­ście i „wod­ni­ście” (autor wie­le razy pod­kre­śla rolę „whi­te­wa­ter” w regio­nal­nej tury­sty­ce, od II do VI+). Jak jest napraw­dę, dowie­my się już wkrót­ce od naszych napie­ra­czy.

Kategorie
rajdy

X‑Adventure 2006 – etap Idaho, USA

Pięć dni zosta­ło do kolej­ne­go eta­pu X‑Adventure 2006. Skład pol­skiej repre­zen­ta­cji, czyl zespo­łu Spe­leo Adven­tu­re Team na ten odci­nek to: Piotr Kosma­la, Artur Kurek, Patri­cia Wil­liams i Ardie Olson. Tym razem miej­scem będzie malow­ni­czy stan Ida­ho. Z cie­ka­wo­stek moż­na wymie­nić pla­no­wa­ny etap whi­te water, orga­ni­za­to­rzy zapo­wia­da­ją go jako nie­zwy­kle wyma­ga­ją­cy (pla­no­wa­ne 3+). Zobaczymy…