Kategorie
rajdy

X‑Adventure Australia

The Raid

Tak oto wresz­cie stwo­rzy­li­śmy, wspól­ny­mi siła­mi z Piotr­kiem Kosma­lą, rela­cję z krót­kie­go, ale peł­ne­go wra­żeń poby­tu Spe­leo Adven­tu­re Team w Kan­gu­ro­lan­dzie. Rela­cja rów­no­cze­śnie poja­wi się na napie­ra­ju, ale z racji, że nie wszy­scy czy­tel­ni­cy mojej stro­ny odwie­dza­ją to miej­sce – ta sama wer­sja znaj­du­je się poni­żej. Nie umiesz­czam fotek w tek­ście, dla popra­wy czy­tel­no­ści to co mam jest w gale­rii. Ozna­cze­nia na koń­cu para­gra­fów to, jak się łatwo domy­ślić, pod­po­wie­dĹş co jest czyje… 

Kategorie
podróże

Perth

Na razie wszyst­ko ukła­da się nie­Ĺşle. Dzię­ki pomo­cy polo­nii austra­lij­skiej, a dokład­nie o. Toma­sza Buja­kow­skie­go (pro­boszcz pol­skiej para­fii, a oprócz tego zało­ży­ciel polo­nij­ne­go teatru, podróż­nik i poszu­ki­wacz przy­gód), nie musie­li­śmy mar­twić się o noc­le­gi i trans­port w Perth. Oprócz tego stał się nie­oce­nio­nym Ĺşró­dlem infor­ma­cji o miej­scu naszych zawo­dów i oko­li­cy w któ­rej się znaj­du­je­my teraz (czy­li Perth i oko­li­ce). Dzię­ki wyciecz­ce, któ­rą nam zafun­do­wał, powsta­ły dzi­siaj doda­ne fot­ki. Nie ma ich za wie­le, ale są na nich KANGURY, a to naj­waż­niej­sze :smi­le:!!

To tyle na teraz, jest śro­dek nocy, a trze­ba jesz­cze ode­brać Piotr­ka z lot­ni­ska… Do usłyszenia.

Kategorie
podróże

„CP 1” – Heathrow

No i jakoś odpra­wi­łem ten kosz­mar­ny bagaż. Oczy­wi­ście bez nie­spo­dzia­nek się nie oby­ło – zamiast ocze­ki­wa­nej opła­ty za nad­ba­gaż, kaza­li mi zapła­cić 50 eura­ków za rower (naucz­ka na przy­szłość – zama­lo­wać wszyst­kie napi­sy na kar­to­nie ze sło­wem „bike”) i skon­fi­sko­wa­li rol­kę taśmy kle­ją­cej, tłu­ma­cząc to tym, że nie nale­ży wią­zać nią pilo­tów… Cie­ka­wost­ką jest to, że mia­łem dwie rol­ki a zabra­li tyl­ko jed­ną – czy­li mogę zwią­zać jed­ne­go, czy co? Z zemsty poda­li na pokła­dzie zapie­kan­kę z serem i grzy­ba­mi – stan­dard bud­ki ulicznej.

To tyle cie­ka­wo­stek z Heath­row, cie­ka­we czy w Sin­ga­pu­rze uda mi się połą­czyć z netem…

Kategorie
podróże

Jak spakować pół domu do jednego pudła

No wła­śnie jak?

Pró­bu­ję zna­le­Ĺşć odpo­wie­dĹş na to pyta­nie już od rana. Dzię­ki wspa­nia­łym prze­pi­som prze­wo­zo­wym linii Qan­tas mam nie­ma­ły pro­blem. W kla­sie eco­no­my dozwo­lo­na jest JEDNA sztu­ka baga­żu o masie nie prze­kra­cza­ją­cej 20kg (40 austra­lij­skich zie­lo­nych za każ­dy następ­ny kg)!! I jak się zmie­ścić w tym limi­cie ze sprzę­tem rajdowym??

Rze­czy cywil­ne poszły na pierw­szy ogień, nadal o wie­le za dużo. Buty na kajak? Będą musia­ły wystar­czyć san­da­ły. Ciu­chy, jest cie­pło bio­rę co nie­zbęd­ne. Jedze­nie? I tak więk­szo­ści nie wol­no wwo­zić do Kan­gu­rów więc nawet o tym nie myślę. Po raz pierw­szy zda­łem też sobie spra­wę jak cięż­ki jest mój rower (zawsze wyda­wa­ło mi się, że jest cał­kiem lek­ki), jak­by ważył 5kg to roz­ja­śni­ło­by to nie­co sytu­ację… Cho­ciaż i tak jest lżej­szy niż zwy­kle bo go wyszo­ro­wa­łem szczot­ką (swo­je „trzy gro­sze” doło­ży­ły tu prze­pi­sy eko­lo­gicz­ne – na sprzę­cie spor­to­wym nie może być śla­du zanie­czysz­czeń bio­lo­gicz­nych, zie­mi, bło­ta o kro­wich kupach nie wspo­mi­na­jąc). Mam tyl­ko ogrom­ną nadzie­ję, że sprzęt wspi­nacz­ko­wy w baga­żu pod­ręcz­nym nie zosta­nie uzna­ny za coś nie­bez­piecz­ne­go; w przy­pły­wie despe­ra­cji roz­wa­żam też zało­że­nie pian­ki na sie­bie (w koń­cu to tyl­ko 3mm, jak pod­krę­cą kli­mę to będzie w samo­lo­cie w sam raz :mrgre­en:). Idę spać zanim zwa­riu­ję do resz­ty, może do rana wpad­nie mi do gło­wy jakiś cudow­ny prze­pis na pakowanie…

Kategorie
rajdy

The Raid 2006 – pierwsze starcie

The Raid

Już za tydzień, 18–19 mar­ca w Zachod­niej Austra­lii odbę­dą się, pierw­sze w tym roku, eli­mi­na­cje do Raj­do­wych Mistrzostw Świata. Pol­skę repre­zen­tu­je na nich Spe­leo Salo­mon Adven­tu­re Team, a ja razem z nimi. Szcze­rze mówiąc, już nie mogę się docze­kać wyjaz­du – jesz­cze tam nie byłem :mrgre­en:. Co jest pew­ne? Ĺťe jak zwy­kle na X‑Adventure będzie BARDZO szyb­ko i cięż­ko… Ale region, w któ­rym roz­gry­wa­ne są zawo­dy sły­nie podob­no z nie­złych win­nic – czy­li bedzie przy­naj­mniej czym się zre­lak­so­wać po ostrym napieraniu… 😈