Kategorie
łódka

Port Napoleon

Znów jestem w Pro­wan­sji. Tro­chę na waka­cjach, tro­chę w pra­cy. Na waka­cjach ponie­waż nie pra­cu­ję na kom­pie 22h na dobę, w pra­cy ponie­waż jed­nak nadal parę godzin przy nim spędzam.

łódki na placu w marinie

We wto­rek pły­nie­my na Capri (pra­wie 400 mil), cie­ka­we jaka będzie pogo­da… Kil­ka ostat­nich „prze­pro­wa­dzek” Bet­ter Than… to był sztorm pro­sto w nos i cią­głe zasta­na­wia­nie się czy jest w ogó­le sens jeść. Na razie pro­gno­za jest kom­plet­nie odwrot­na, to zna­czy zapo­wia­da się wyciecz­ka na sil­ni­ku bez wia­tru, sam nie wiem co gor­sze. Jak będzie nud­no i bez­wietrz­nie to znów skoń­czę sie­dząc przed komputerem.

załoga na pokładzie

bałagan na stolik uz elektroniką

A pro­pos kom­pu­te­rów, opu­bli­ko­wa­łem pierw­szą wer­sję moje­go sys­te­mu CMS (może to okre­śle­nie tro­chę na wyrost) opar­te­go na Cake­PHP. Tak napraw­dę, jest to bar­dziej nakład­ka dla dewe­lo­pe­rów Cake­’a, ale może ktoś będzie chciał to użyć jako samo­dziel­ne roz­wią­za­nie? Pro­jekt powstał jako efekt facy­na­cji Word­Pre­sem i potrze­by posia­da­nia wła­sne­go roz­wią­za­nia do budo­wy wiel­ję­zycz­nych ser­wi­sów i wg mnie jest na cał­kiem dobrej dro­dze. W każ­dym razie stro­na pro­jek­tu mie­ści się na ser­we­rze Cake­For­ge.