Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.3

Mimo wcze­śniej­szych zapew­nień o kon­ty­nu­acji tłu­ma­czeń na mojej fir­mo­wej stro­nie, pod­ją­łem decy­zję o kon­ty­nu­acji tego pro­jek­tu na tym blo­gu. W koń­cu jest to moje hobby…

W każ­dym razie tłu­ma­cze­nie (bez kil­ku mało uży­wa­nych strin­gów, któ­re zak­tu­ali­zu­ję nie­dłu­go) jest już dostęp­ne na spe­cjal­nej stro­nie – tłu­ma­cze­nie wer­sji 2.3. Jak zwy­kle komen­ta­rze mile widziane.

Kategorie
wordpress

WP 2.3 Beta na wolności

Ciąg dal­szy moich wpi­sów o nowej wer­sji Word­Pres­s’a. 2.3 Beta gra­su­je już w sie­ci, a ja tym razem sta­ram się przy­czy­nić do jej roz­wo­ju. Z roz­pę­du dołą­czy­łem nawet do gro­na testerów…

zrzut ekranu z napisem o testowaniu wersji Beta

Co do tej pory? Wer­sja wyma­ga jesz­cze spo­ro pra­cy, ale dzia­ła już cał­kiem spraw­nie. Dowo­dem na to może być wła­śnie ten blog, ostroż­nie i pod cią­głą kon­tro­lą dzia­ła już na 2.3. Co cie­ka­we mimo poważ­nych mody­fi­ka­cji struk­tu­ry bazy danych, wszyst­ko dzia­ła bar­dzo dobrze, nawet mój zestaw wty­czek nie odmó­wił posłuszeństwa.

Insta­la­cja, prze­pro­wa­dzo­na bru­tal­ną meto­dą (nad­pi­sy­wa­nie pli­ków) poszła gład­ko, odpa­le­nie upgrade.php zała­twi­ło wszyst­ko. Czy­li znacz­nie mniej pro­ble­mów niż sie spo­dzie­wa­łem. Kolej­ny krok to spraw­dze­nie moich wtyczek:

  • ANI­ga gal­le­ry – ok
  • Bocian – ok
  • FD Feed­bur­ner Plu­gin – ok
  • Get Recent Comments
  • Google Site­maps – ok
  • Next­GEN Gal­le­ry – ok
  • Poly­glot – ok

Dwie wtycz­ki musia­łem wyłą­czyć (Search Eve­ry­thingSearch Excerpt), ale raczej nie z winy 2.3, po pro­stu jed­na wario­wa­ła z wyni­ka­mi wyszu­ki­wa­nia, dru­ga roz­sy­py­wa­ła formatowanie.

Wresz­cie poże­gna­łem się też z wtycz­ką Cate­go­ry Tag­ging, zamie­nia­ją­cą kate­go­rie w chmur­kę tagów – nowa wer­sja WP ma tago­wa­nie wbu­do­wa­ne w sil­nik, moż­li­we że wró­cę do nie po prze­ro­bie­niu jej do pra­cy z nowy­mi taga­mi. I tu wła­śnie docho­dzę do naj­lep­szej, wg mnie, funk­cji czy­li wła­śnie tagów. Wycho­dząc naprze­ciw użyt­kow­ni­kom, wbu­do­wa­ne są 4 impor­te­ry: zamie­nia­ją­cy dotych­cza­so­we kate­go­rie na tagi (czy­li sys­tem jakie­go uży­wa­łem) lub impor­tu­ją­ce tagi z popu­lar­nych wty­czek, takich jak Ulti­ma­te Tag War­rior, Sim­ple Tag­gingJerome’s Key­words. O ile nie mia­łem oka­zji prze­ko­nać się jak dzia­ła import z wty­czek, to zamia­na kate­go­rii na tagi prze­bie­gła płyn­nie i bez­pro­ble­mo­wo. War­to tyl­ko pamię­tać, że kate­go­rie zosta­ją zamie­nio­ne na tagi, czy­li wszyst­kie ota­go­wa­ne wpi­sy trze­ba przy­po­rząd­ko­wać do nowych kate­go­rii (no chy­ba że mogą pozo­stać w domyśl­nej). Nie trze­ba kon­wer­to­wać wszyst­kie­go, może­my wybrać któ­re kate­go­rie maja sie stać taga­mi, a któ­re pozo­stać sobą.

Pró­bo­wa­łem zabrać się za aktu­ali­za­cję tłu­ma­cze­nia, uda­ło się z czę­ścią, nie­ste­ty codzien­nie poja­wia się zbyt dużo zmian w kodzie, żeby zro­bić coś użyt­ko­we­go. W każ­dym razie na start final­ne wer­sji (koniec wrze­śnia?) będzie gotowe.

Kategorie
wordpress

WordPress 2.3 nadchodzi

Jak poda­je Ryan Boren z eki­py deve­lo­pe­rów WP, data kolej­nej wer­sji Word­Pres­s’a jest już mniej wię­cej okre­ślo­na – koniec przy­szłe­go mie­sią­ca. Jutro teo­re­tycz­nie ma się poja­wić wer­sja beta, do tego cza­su zosta­je eks­pe­ry­men­to­wa­nie z deve­lo­per­ską alphą.

Na pierw­szy rzut oka widać wbu­do­wa­ne tago­wa­nie, po jed­nym dniu zaba­wy z tym muszę stwier­dzić, że nawet dzia­ła… Cie­ka­wa funk­cja. Mniej widocz­ną zmia­ną (ale bar­dziej istot­ną) jest zmia­na sche­ma­tu bazy danych – tabe­le categories, post2cat, i link2cat zosta­ły usu­nię­te, a na ich miej­sce poja­wi­ły się tabe­le term, term_taxonomyterm_relationships. Ma to spo­re zna­cze­nie przede wszyst­kim dla auto­rów wty­czek, cze­ka ich tro­chę robo­ty przy uak­tu­al­nia­niu skryp­tów. Wię­cej o tym w innym arty­ku­le na blo­gu Ryana.

Wer­sja, któ­rą testu­ję (SVN) ma nadal spo­ro nie­do­ró­bek (edy­cja kate­go­rii nie dzia­ła, w sza­blo­nach są pomy­lo­ne kody do wyświe­tla­nia tagów itp.). Jed­nak nie zna­la­złem nic na tyle poważ­ne­go, żeby odsta­wić WP 2.3 na póĹşniej.

Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kam na betę i dal­sze testy.