Kategorie
wordpress

WordPress 2.8 (po polsku ;) )

No jak­że by ina­czej, w koń­cu ile moż­na uży­wać opro­gra­mo­wa­nia po angielsku…

W nowej wer­sji „pod­szli­fo­wa­ny” wygląd pane­li i tro­chę nowych opcji. Oso­bi­ście naj­bar­dzie przy­pa­dła mi do gustu jed­na – moż­li­wość pomi­nię­cia aktu­ali­za­cji „obo­wią­zu­ją­cej” wer­sji języ­ko­wej (domy­śla­cie się pew­nie dla­cze­go…). Poprzed­nio spra­wia­ło mi tro­chę kło­po­tów pozo­sta­wie­nie wła­snych pli­ków języ­ko­wych przy jed­no­cze­snej auto­ma­tycz­nej aktualizacji.

Nie­złą spra­wą jest też podział dash­bo­ar­d’u na kil­ka kolumn, moż­na lepiej roz­pla­no­wać szyb­ki dostęp do infor­ma­cji. Na uwa­gę zasłu­gu­je też tryb dostęp­no­ści w kon­fi­gu­ra­to­rze wty­czek – teraz moż­na nimi zarzą­dzać nawet nie mając włą­czo­nej obsłu­gi Java­Script. Podo­ba mi się ten kie­ru­nek roz­wo­ju. Prze­gląd zmian na stro­nie WP.

Hob­by­stów i innych któ­rzy z jakie­go­kol­wiek powo­du nie lubią/nie chcą/nie mogą uży­wać ofi­cjal­ne­go tłu­ma­cze­nia zapra­szam do pobra­nia naj­now­szej pacz­ki tłu­ma­cze­nia.

ps. zapo­mnia­łem wspo­mnieć, podob­no teraz WP śmi­ga w tej wer­sji dużo szyb­ciej… no, no zobaczymy

Kategorie
wordpress

Śšwięta, WordPress przemówił ludzkim głosem

Wresz­cie poja­wi­ła się ofi­cjal­nie pol­ska wer­sja stro­ny Word­Press. Wie­lu cze­ka­ło na to z utę­sk­nie­niem, bo dla prze­cięt­ne­go użyt­kow­ni­ka ozn­cza to m.in. pobie­ra­nie goto­wej, „zlo­ka­li­zo­wa­nej” kra­jo­wo wer­sji insta­la­cyj­nej WP. Za tłu­ma­cze­nie odpo­wia­da Wacław Jacek, czy­li do wybo­ru dla wybred­nych będą już 3 tłu­ma­cze­nia: jed­no dostęp­ne na tej stro­nie, jed­no na stro­nie Sław­ka Kozłow­skie­go, no i oczy­wi­ście oficjalne.

Czy­li każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Ze wzglę­du na poja­wie­nie się ofi­cjal­nej wer­sji, na pew­no nie będę się już tak śpie­szył z aktu­ali­za­cja­mi, ale na pew­no będą się poja­wiać (cho­ciaż­by dla­te­go, że wolę wła­sne tłu­ma­cze­nie 🙂 ). Kto będzie chciał je pobrać, wie jak je zna­leźć i jak brać udział w jego rozwoju.