Kategorie
wordpress

WordCamp w Poznaniu

WordCamp Poznań 2011

Ten blog, w cza­sach kie­dy był jesz­cze w mia­rę regu­lar­nie aktu­ali­zo­wa­ny, doty­czył w czę­ści tech­nicz­nej głów­nie Word­Pres­sa, a dokład­niej moich z nim zma­gań i doko­nań w zakre­sie tłu­ma­cze­nia. Bywa­ły dni, kie­dy ruch z tego był napraw­dę kon­kret­ny, a i parę cie­ka­wych zle­ceń się przytrafiło.

Pamię­tam z tych daw­nych cza­sów, jak z zazdro­ścią patrzy­łem na spo­tka­nia word­pres­sow­ców, zwa­ne Word­Cam­pa­mi, śle­dzi­łem zapi­ski Mat­ta Mul­len­we­ga podró­żu­ją­ce­go po świe­cie i zasta­na­wia­łem się dla­cze­go cze­goś takie­go nie zor­ga­ni­zo­wać w Polsce.

Minę­ło kil­ka lat od pierw­sze­go WC (nie­zły skrót 😉 ) i spo­tka­nia zawi­ta­ły do Pol­ski. Pierw­szy odbył się w zeszłym roku w Łodzi, w tym roku przy­szedł czas na Poznań. Co praw­da z Word­Pres­sem mam już coraz mniej do czy­nie­nia w sen­sie czy­sto koder­skim, ale cho­ciaż przez sen­ty­ment chęt­nie poja­wię się tam i posłu­cham co nowe­go się dzie­je w tym śro­do­wi­sku, w koń­cu w cią­gu tych paru lat WP wyewo­lu­ował z pro­stej plat­for­my blo­go­wej do peł­no­praw­ne­go zaawan­so­wa­ne­go CMSa.

Do zoba­cze­nia 9–10 grud­nia w Pozna­niu na Word­Camp Poznań 2011!

Kategorie
wordpress

WordPress po polsku, nowy etap tłumaczenia

Przez kil­ka lat utrzy­my­wa­łem w mia­rę aktu­al­ne pol­skie tłu­ma­cze­nie plat­for­my Word­Press, moty­wo­wa­ny pozy­tyw­ny­mi opi­nia­mi i wła­sną potrze­bą przy­go­to­wy­wa­łem aktu­ali­za­cję prak­tycz­nie na rów­no z ofi­cjal­nym wyda­niem nowej wer­sji. Jed­nak wszyst­ko musi się kie­dyś skończyć…

Od cza­su poja­wie­nia się „ofi­cjal­nej” wer­sji na stro­nach WP mój entu­zjazm słabł, a siły zaczą­łem kie­ro­wać na bar­dziej pro­duk­tyw­ne zaję­cia. Wer­sja 2.9 była pierw­szą, do któ­rej nie przy­go­to­wa­łem mojej wer­sji tłu­ma­cze­nia. Oka­za­ło się jed­nak, że było ono na tyle popu­lar­ne, że spo­ro osób pro­si­ło o jakąś kontynuację.

W związ­ku z zapo­trze­bo­wa­niem i jed­no­cze­śnie z dekla­ra­cja­mi nie­któ­rych osób o chę­ci pomo­cy, umie­ści­łem moją wer­sję w repo­zy­to­rium GIT i wrzu­ci­łem na GitHu­ba. W sumie cał­kiem faj­nie, jesli zna­leź­li­by się chęt­ni kon­ty­nu­ować to tłu­ma­cze­nie. Pli­ki są do pobranie/forkowania pod adre­sem http://github.com/snowdog/WordPress-i18n-pl_PL.

Kategorie
wordpress

WordPress 2.8 (po polsku ;) )

No jak­że by ina­czej, w koń­cu ile moż­na uży­wać opro­gra­mo­wa­nia po angielsku…

W nowej wer­sji „pod­szli­fo­wa­ny” wygląd pane­li i tro­chę nowych opcji. Oso­bi­ście naj­bar­dzie przy­pa­dła mi do gustu jed­na – moż­li­wość pomi­nię­cia aktu­ali­za­cji „obo­wią­zu­ją­cej” wer­sji języ­ko­wej (domy­śla­cie się pew­nie dla­cze­go…). Poprzed­nio spra­wia­ło mi tro­chę kło­po­tów pozo­sta­wie­nie wła­snych pli­ków języ­ko­wych przy jed­no­cze­snej auto­ma­tycz­nej aktualizacji.

Nie­złą spra­wą jest też podział dash­bo­ar­d’u na kil­ka kolumn, moż­na lepiej roz­pla­no­wać szyb­ki dostęp do infor­ma­cji. Na uwa­gę zasłu­gu­je też tryb dostęp­no­ści w kon­fi­gu­ra­to­rze wty­czek – teraz moż­na nimi zarzą­dzać nawet nie mając włą­czo­nej obsłu­gi Java­Script. Podo­ba mi się ten kie­ru­nek roz­wo­ju. Prze­gląd zmian na stro­nie WP.

Hob­by­stów i innych któ­rzy z jakie­go­kol­wiek powo­du nie lubią/nie chcą/nie mogą uży­wać ofi­cjal­ne­go tłu­ma­cze­nia zapra­szam do pobra­nia naj­now­szej pacz­ki tłu­ma­cze­nia.

ps. zapo­mnia­łem wspo­mnieć, podob­no teraz WP śmi­ga w tej wer­sji dużo szyb­ciej… no, no zobaczymy

Kategorie
wordpress

Odjechane tagi


Warning: WP_Syntax::substituteToken(): Argument #1 ($match) must be passed by reference, value given in /home/customer/www/kubazwolinski.com/public_html/wp-content/plugins/wp-syntax/wp-syntax.php on line 380

Uwa­ga: aby nie tra­cić cza­su, zamiast czy­tać ten wpis suge­ru­ję przejść od razu do pierw­sze­go komen­ta­rza, ma dużo wię­cej sen­su niż moja produkcja.

Jak moż­na zauwa­żyć na pasku bocz­nym tej stro­ny, zain­sta­lo­wa­łem wła­śnie nową zabaw­kę w posta­ci plu­gi­nu WP-Cumu­lus . Wyglą­da faj­nie, a co naj­waż­niej­sze dobrze dzia­ła. Nie­zły nius, prawda?

A tak poważ­nie, to jeśli ktoś będzie też chciał sobie coś takie­go spra­wić to może się natknąć na to co ja, pro­blem z pol­ski­mi zna­ka­mi we fla­shu. W wer­sji ory­gi­nal­nej wtycz­ka nie wyświe­tla pol­skich zna­ków, przez co nie­któ­re tagi mogą wyglą­dać dość dziw­nie, np. „dka” zamiast „łód­ka” itp. Bez dostę­pu do pli­ku Ĺşró­dło­we­go .fla raczej trud­no na to coś pora­dzić, ale moż­na zna­le­Ĺşć małe obejście.

Wystar­czy w linii 92 pli­ku wp-cumulus.php:

92
$tagcloud = urlencode( str_replace( " ", " ", ob_get_clean() ) );

owi­nąć nasze tagi w funk­cję gene­ro­wa­nia slugów:

92
$tagcloud = urlencode( remove_accents(str_replace( " ", " ", ob_get_clean() ) ) );

i goto­we, mamy zamiast dziu­ra­wych nazw znacz­ni­ki tagów. Nie jest to ide­ał, ale i tak wyglą­da dużo lepiej (nie mówiąc już o czy­tel­no­ści). Niby dro­biazg, ale może się komuś przy­dać. W mojej wer­sji zamie­ni­łem też plik i kod SWFO­bject (we wtycz­ce jest wer­sja 1.4, a ja mam w gale­rii 2.1 co powo­do­wa­ło małe zgrzy­ty), ale to już zupeł­nie inna bajka…

ps. wtycz­ka pod­pa­trzo­na u Oska­ra

Kategorie
wordpress

Daily News

Daily News to skór­ka dla Word­Press moje­go autor­stwa opu­bli­ko­wa­na w sie­ci za free. Oka­za­ła się cał­kiem popu­lar­na, więc war­to rzu­cić okiem co cie­ka­we­go zro­bi­li z nią nowi wła­ści­cie­le (na liście umie­ści­łem stro­ny któ­re jako tako funk­cjo­nu­ją, tzn. pomi­ną­łem prec­le i stro­ny z wpi­sem „Hel­lo World”):

Jeśli ktoś zna jakiś cie­ka­wy blog / stro­nę, któ­ra uży­wa moje­go moty­wu, a nie znaj­du­je się na tej liście to daj­cie mi znać, chęt­nie uzupełnię.

Kategorie
wordpress

WordPress jako prosty(?) CMS

O przy­dat­no­ści WP jako pro­ste­go i szyb­kie­go (w insta­la­cji, nie­ko­niecz­nie w dzia­ła­niu 🙂 ) sys­te­mu CMS wie pra­wie każ­dy. Jego sław­na cecha bycia SEO-frien­dly roz­pro­pa­go­wa­ła go dość moc­no na świe­cie. Jed­nak pozo­sta­je on nadal głów­nie plat­for­mą blo­go­wą i aby przy­sto­so­wać go do nowe­go zada­nia, trze­ba poznać tro­chę jego wnętrze.

Więk­szość sys­te­mów zarzą­dza­nia tre­ścią potrze­bu­je w pew­nym momen­cie sen­sow­ne­go spo­so­bu wyświe­tla­nia okre­ślo­ne­go menu na róż­nych pod­stro­nach, nie­za­leż­nie od głę­bo­ko­ści zagnież­dże­nia. Banal­ne zada­nia, ale patrząc na róż­ne fora, przy­spa­rza wie­lu pro­ble­mów. Poni­żej moje rozwiązanie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<?php
$thisPage = get_post($post->ID);
if(is_array($thisPage->ancestors)) {
    $ancestor = end($thisPage->ancestors);
}
if($ancestor) { // jeśli strona ma rodziców wyświetlamy wszystko dla głównego rodzica
    $children = wp_list_pages('title_li=&child_of=' . $ancestor . '&echo=0');
} else { // jeśli nie, to dla danej strony
    $children = wp_list_pages('title_li=&child_of=' . $post->ID . '&echo=0');
}
if ($children) { // nie chcemy wyświetlać pustego elementu
?>
<ul>
    <?php echo $children; ?>
</ul>
<?php } ?>
Kategorie
wordpress

Humor WordPress

Ame­ry­ki raczej na pew­no nie odkry­wam, ale pew­nie nie­któ­rzy nie tra­fi­li jesz­cze w Word­Pres­sie na moż­li­wość uru­cho­mie­nia autodestrukcji…

Tra­fi­łem na to przy­pad­kiem testu­jąc zasto­so­wa­nie text_diff w WP  i w pierw­szym momen­cie nie­co mnie to zaskoczyło…

Zain­te­re­so­wa­nym pole­cam pró­bę porów­na­nia bie­żą­cej wer­sji wpi­su z nim samym (w opcjach porów­ny­wa­nia wer­sji). Cie­ka­wy efekt.

Kategorie
wordpress

Nowa podstronka o WordPress

Zaczą­łem wyszu­ki­wać rózne kawał­ki kodu i tłu­ma­cze­nia uży­wa­ne w róż­nych moich insta­la­cjach WP, mam plan publi­ko­wac do pobra­nia te cie­kaw­sze i solid­niej­sze. Na począ­tek tłu­ma­cze­nie cie­ka­wej wtycz­ki FAQ-Tastic Lite. Co praw­da, nie zawsze chce się popraw­nie zain­sta­lo­wać na nowych WP (2.6 i wyżej) ale jak już się uda to dzia­ła dość spraw­nie i może się przy­dać na wie­lu stro­nach. Wyko­na­na jest na tyle dobrze, że może być sto­so­wa­na rów­nież w bar­dziej „kor­po­ra­cyj­nych” insta­la­cjach, a tam jak wia­do­mo dział FAQ to dość popu­lar­ny ficzer, więc i pol­ski inter­fejs jest mile widziany.

Kategorie
wordpress

Rzut okiem na WP 2.7

Co jakiś czas spraw­dzam zmia­ny w tłu­ma­cze­niu nowych wer­sji WP, przy oka­zji bawiąc się nowymi/zmienionymi funk­cja­mi. Zazwy­czaj nie wspo­mi­nam o tym, bo do cza­su sta­bil­nej wer­sji 1000 rze­czy zawsze się zmie­nia, ale tym razem parę cie­ka­wo­stek zasłu­gu­je na uwagę.

Po pierw­sze mamy kon­ty­nu­ację zmian wyglą­du, dotych­cza­so­we menu zosta­ło zastą­pio­ne pio­no­wą kli­kal­ną listą roz­wi­ja­ną, co wyda­je mi się cał­kiem wygod­ne. Dener­wu­je mnie tyl­ko, że moje pięk­ne odno­śni­ki bez­po­śred­nie nie miesz­czą się w jed­nej linii kolum­ny i pew­nie wró­cą do ory­gi­nal­ne­go nazew­nic­twa. Sama lista jest podzie­lo­na w nowy spo­sób, doszła kate­go­ria uti­li­ties, zbie­ra­ją­ca rza­dziej wyko­rzy­sty­wa­ne narzę­dzia (edy­cja tagów, użyt­kow­ni­cy, import/eksport), a tak­że zupeł­nie ele­ment – dział skrzyn­kę odbior­czą. Nie­ste­ty w mojej wer­sji z SVN (rev. 8755) ta funk­cja jesz­cze nie dzia­ła, mogę się jedy­nie domy­ślać, że cho­dzi o jakąś for­mę pry­wat­nych komen­ta­rzy lub coś podobnego.

Czte­ry osob­ne guzi­ki doda­wa­nia mediów nad edy­to­rem (do tej pory nie mogę zro­zu­mieć po co to roz­dzie­la­li) zosta­ły złą­czo­ne w jeden, wró­ci­ła też zna­na z wcze­śniej­szych wer­sji moż­li­wość pod­glą­du dołą­czo­nych pli­ków na tej samej stro­nie co edy­cja (bra­ku­je mi tego, thick­box nie zawsze się spraw­nie otwiera).

Ogól­nie na począt­ku nowy układ wyda­wał mi się bar­dziej cha­otycz­ny, ale po chwi­li kli­ka­nia oka­za­ło się, że jest cał­kiem funk­cjo­na­la­ny. To tyl­ko wra­że­nia wizu­al­ne a nad­cho­dzi jesz­cze API komen­ta­rzy, geo­da­ta dal wpi­sów i załącz­ni­kow, zagnież­do­ne komen­to­wa­nie itp. Idą chy­ba w dobrą stronę…

Kategorie
różne

Czas iść spać

No wła­śnie, jest 5 rano, a ja cią­gle sie­dzę przed kom­pu­te­rem. Coś tu jest nie tak jak powin­no. Żeby to się cho­ciaż prze­kła­da­ło na raj­do­wy tre­ning wal­ki ze snem…

Tak dobrze to jed­nak nie ma, ale są tego jakieś efek­ty, przy­naj­mniej inter­ne­to­we. W każ­dym razie war­to się pochwa­lić. Pierw­szy to taki, że moja „skór­ka” do Word­Pres­sa oka­za­ła się cał­kiem popu­lar­na, do tego stop­nia, że jej ele­men­ty zosta­ły wyko­rzy­sta­ne do budo­wy witry­ny inter­ne­to­wej gaze­ty Szklar­skiej Porę­by (http://www.szklarska-gazeta.pl/). Miłe było też to, że mój blog został wymie­nio­ny we wpi­sie Top­Blog­ge­ra jako przy­kład dobre­go upo­rząd­ko­wa­nia tre­ści (ale to ład­nie zabrzmia­ło), w sumie nie jest trud­no porząd­ko­wać coś cze­go aż tak wie­le nie ma…

Ostat­nia rzecz war­ta wspo­mnie­nia, to licz­ba pobrań tłu­ma­cze­nia do WP 2.5 – już łącz­nie ponad 1000. Cał­kiem nie­zły wynik, a co naj­waż­niej­sze z tego co sły­szę wszy­scy lubią to tłu­ma­cze­nie. Aż war­to pracować.

Nawią­zu­jąc do tych hob­by­stycz­nych dzia­łań, dosze­dłem ostat­nio do wnio­sku, że nie lubię pobie­rać pie­nię­dzy za swo­ją robo­tę (!). Nie wiem dla­cze­go, ale dużo więk­szą satys­fak­cję spra­wia mi dłu­ba­nie w pro­jek­tach open sour­ce niż komer­cyj­nych, gdy­bym mógł to robił­bym już tyl­ko to. Pozo­sta­je, nie­ste­ty, dość poważ­na prze­szko­da w posta­ci koniecz­no­ści posia­da­nia jakichś środ­ków do życia, a jesz­cze nie wpa­dłem na to jak zara­biać nie bio­rąc za pra­cę pieniędzy.

To tyle pisa­nia nad ranem (chy­ba i tak powyż­sze prze­my­śle­nia są zro­zu­mia­łe tyl­ko dla mnie), idę spać bo za ok 3–4 godzi­ny muszę wsta­wać, jak ja tego nie lubię…

ps. gdy­by ktoś miał kie­dyś ocho­tę na hosting na ser­we­rach AZ.PL to niech się dobrze zasta­no­wi, dzi­siaj przez pół dnia częśc moich stron wita­ła mnie „miłym” komu­ni­ka­tem o błę­dzie, a sup­port AZ oczy­wi­ście mil­czy jak zaklę­ty, o odbie­ra­niu tele­fo­nów nawet nie wspo­mi­na­jąc, i to nie pierw­szy raz, eh…