Kategorie
wordpress

Niedziałające tłumaczenie WordPress

Co jakiś czas docho­dzi­ły mnie infor­ma­cje o nie­dzia­ła­ją­cym tłu­ma­cze­niu do WP, co naj­cie­kaw­sze zda­rzy­ło się to tak­że na jed­nej z moich insta­la­cji WP. Na pew­no nie była to kwe­stia same­go pli­ku, a raczej usta­wień serwera/php. Przez dłu­gi czas nie mogłem tra­fić nawet w pobli­że sen­sow­ne­go wytłu­ma­cze­nia, na roz­wią­za­nie napro­wa­dzi­ła mnie dopie­ro roz­mo­wa z Łuka­szem i ana­li­za usta­wień kil­ku przy­kła­do­wych hostin­gów. Co się okazało?

Jakiś czas temu był zgła­sza­ny podob­ny pro­blem na forum WP i do Ĺşró­dło­we­go pli­ku gettext.php wpro­wa­dzo­no zmia­ny pozwa­la­ją­ce uru­cho­mić loka­li­za­cję na 64-bito­wych maszy­nach. I tu wła­śnie „leżał pies pogrze­ba­ny” – wpro­wa­dzo­na popraw­ka pozwo­li­ła na dzia­ła­nie na czę­ści ser­we­rów ale popsu­ła dzia­ła­nie na innych z PHP 5.0.2.

Tak więc, jeśli ktoś ma podob­ny pro­blem z dzia­ła­niem loka­li­za­cji to pro­po­nu­ję spró­bo­wać zamie­nić w pli­ku wp-includes/gettext.php (u mnie to linie 117–119) :

if ($magic == ($MAGIC1 & 0xFFFFFFFF) || $magic == ($MAGIC3 & 0xFFFFFFFF)) { // to make sure it works for 64-bit platforms
$this->BYTEORDER = 0;
} elseif ($magic == ($MAGIC2 & 0xFFFFFFFF)) {

na:

if ($magic == $MAGIC1 || $magic == $MAGIC3 ) {
$this->BYTEORDER = 0;
} elseif ($magic == $MAGIC2) {

jest szan­sa, że pomoże…

Z tego co widzę w kodzie WP 2.4, w nowej wer­sji nie trze­ba będzie już tego zmie­niać, błąd jest poprawiony.

Kategorie
wordpress

Skórka do WordPress

dailynews.jpg

Posta­wi­łem już spo­ro stron na Word­Pres­sie, więc jakoś tak natu­ral­nie wyszło, że nazbie­ra­ło się przy tym tro­chę nie­wy­ko­rzy­sta­nych pomy­słów i sza­blo­nów. W mia­rę wol­ne­go cza­su posta­no­wi­łem to usys­te­ma­ty­zo­wać i powy­pusz­czać na wol­ność, może się komuś przyda.

Pierw­sza z kolek­cji jest skór­ka do WP, inspi­ro­wa­na „gaze­to­wym” ukła­dem (może ktoś zgad­nie z jakiej gaze­ty pocho­dzi tło?). Powsta­ła począt­ko­wo jako opa­ko­wa­nie do moje­go fir­mo­we­go blo­ga, z bie­giem cza­su jed­nak zmie­ni­ła mi się (żeby to raz) kon­cep­cja wyglą­du blo­ga i pro­jekt tra­fił na półkę.

Do cie­ka­wo­stek moż­na zali­czyć peł­ną loka­li­za­cję (dołą­czo­na jest wer­sja angiel­ska, ale nie widzę prze­szkód żeby dodać wię­cej wer­sji) i obsłu­gę wid­ge­tów (dla wygo­dy jest miej­sce na 5). W wer­sji testo­wej uży­wam dla lep­sze­go efek­tu wty­czek Poly­glot (zmia­na wer­sji języ­ko­wej), Search Excerpt (lep­sze for­ma­to­wa­nie wyni­ków wyszu­ki­wa­nia), Bocian (pol­ska pisow­nia) i MyAva­tars (ava­ta­ry z MyBlogLog).

Zanim motyw zosta­nie „ofi­cjal­nie” zapacz­ko­wa­ny i wypusz­czo­ny, bar­dzo chciał­bym poznać opi­nie co do wyglą­du i zacho­wa­nia w róż­nych prze­glą­dar­kach. Motyw w dzia­ła­niu jest do prze­te­sto­wa­nia pod adre­sem wordpress.snowdog.pl. (mój uko­cha­ny az.pl zno­wu wywi­nął mi numer i sub­do­me­na znik­nę­ła… jak tyl­ko to napra­wię, to podam nowy adres).

Upda­te: skór­ka do obej­rze­nia pod adre­sem wordpress.kubazwolinski.com, i do pobra­nia wła­śnie tutaj – dailynews.zip

Kategorie
wordpress

Problem z kanałami wiadomości

Tego się nie spo­dzie­wa­łem. Po aktu­ali­za­cji moje­go Word­Pres­s’a do wer­sji 2.2, w jakiś dziw­ny spo­sób padło mi kodo­wa­nie UTF‑8 we wszyst­kich kana­łach RSS, czy­li krót­ko mówiąc, moja stro­na zamil­kła dla Inter­ne­tu. Sie­dzę nad tym od wczo­raj i nic nie mogę wymy­ślić, co za pech…

AKTUALIZACJA: pro­blem napra­wio­ny, coś dziw­ne­go sta­ło się z kodo­wa­niem bazy danych (nagle w magicz­ny spo­sób prze­sko­czy­ło mi z UTF na Latin). Nie rozu­miem dla­cze­go pro­blem poja­wiał sie tyl­ko w RSS-ach. Ten dziw­ny przy­pa­dek w peł­ni uka­zał przy­dat­nośc narzę­dzie do moni­to­ro­wa­nia kana­łów wia­do­mo­ści, dostęp­ne­go w Feed­Bur­ner, tyl­ko dzię­ki nie­mu wie­dzia­łem, że coś w ogó­le jest nie tak jak powinno..

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.2

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych nową wer­sją moje­go tłu­ma­cze­nia, odsy­łam na moją bar­dziej „tech­nicz­ną” stro­nę. W ten spo­sób osta­tecz­nie roz­dzie­lam blo­go­wa­nie pry­wat­no-podróż­ni­cze od zawo­do­wo-kom­pu­te­ro­we­go. Tyl­ko w ten spo­sób mogę pisąc to co chcę i nie zanu­dzać żad­nej gru­py czytelników.

Tym samym zamkną­łem dys­ku­sje doty­czą­ce wer­sji 2.1 i zachę­cam do komen­to­wa­nia wer­sji 2.2 na nowej stronie.

W mię­dzy­cza­sie zaszło spo­ro zmian, przez co tłu­ma­cze­nia WP wró­ci­ły na tę stro­nę. W spra­wie archi­wal­nych tłu­ma­czeń pro­szę o maile, posta­ram sie je dosłać.

  • [download#7]
Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1.1 – dalszy ciąg poprawek

Jak słusz­nie zauwa­żył Pitreck, moje tłu­ma­cze­nie nie było kom­plet­ne. Nie do koń­ca rozu­miem dla­cze­go, ale pli­ki .pot ofi­cjal­nej wer­sji, te pobra­ne z repo­zy­to­rium wer­sji 2.1 i Ĺşró­dło (pli­ki php) nie są takie same! Tym razem, zgod­nie z suge­stią, uak­tu­al­ni­łem wszyst­ko z naj­now­sze­go pli­ku Ĺşró­dło­we­go. Z roz­pę­du popra­wi­łem tro­chę moich gra­ma­tycz­nych wyna­laz­ków i parę lite­ró­wek. Pli­ki na ser­we­rze są już uaktualnione. 

Kategorie
wordpress

Pierwsza poprawka do WP – wersja 2.1.1

Poja­wi­ła się pierw­sza aktu­ali­za­cja do nowe­go Word­Pres­s’a. Wer­sja 2.1.1 to ok 30 popra­wek (kodo­wa­nie, XML-RPC, pamięć pod­ręcz­na oraz kod HTML), to tak­że, jak się moż­na spo­dzie­wać, drob­ne korek­ty w tłu­ma­cze­niu. Na szczę­ście nie­wiel­kie, dzię­ki cze­mu uda­ło mi się zak­tu­ali­zo­wać moje pli­ki dość spraw­nie. Aktu­ali­za­cja ma prio­ry­tet niski/średni, więc jak się komuś nie chce aktu­ali­zo­wać, to nie trzeba…

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1 – poprawka 2

Zna­lazł się kolej­ny błąd. Przy wsta­wia­niu lin­ku w edy­to­rze WYSIWYG tekst zatwier­dza­ją­cy powi­nien brzmieć: Wstaw zamiast Wstaw obra­zek. Pli­ki do pobra­nia są już uak­tu­al­nio­ne. Tepe, dzię­ki za wska­za­nie błędu.

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1 – poprawka

Zna­la­złem drob­ny błąd w moim tłu­ma­cze­niu. Przy auto­za­pi­sie brud­no­pi­su powin­no być : zapi­sa­ny o godz. zamiast zapi­sa­ny jako. Pli­ki do pobra­nia są już popra­wio­ne. Jeśli ktoś znaj­dzie kolej­ne błę­dy pro­szę o infor­ma­cję, natych­miast poprawię.

Kategorie
wordpress

[lang_pl]Polska wersja językowa dla WordPress 2.1[/lang_pl][lang_en]Polish language files for WordPress 2.1[/lang_en]

[lang_pl]WordPress 2.1 już na dobre zago­ścił na wie­lu ser­we­rach, a za tłu­ma­cze­nie jakoś nikt się nie chciał wsiąć. Z racji , że pil­nie potrze­bo­wa­łem pol­ską wer­sję do nowe­go pro­jek­tu opar­te­go na WP, sam się za to zabra­łem… Dwie noc­ki padły ale pli­ki są goto­we do pobra­nia. Dostęp­ne w kodo­wa­niu UTF‑8 , jeśli ktoś ma w ISO to niech napi­sze w komen­ta­rzach. i ISO-8859–2. Nie ręczę za to, że tłu­ma­cze­nia są ide­al­ne – nie jestem zawo­do­wym tłu­ma­czem, noc­na pra­ca też nie poma­ga – sta­ra­łem się jak mogłem. 

Kategorie
wordpress

Plug-in Google Sitemaps dla WordPress

Jeśli ktoś jest zain­te­re­so­wa­ny doda­niem mapy stro­ny (g o o g l e Site­maps) do swo­je­go blo­gu opar­te­go na Word­Press, wtycz­ka jest do pobra­nia na stro­nie arnebrachhold.de . Tam też znaj­du­je się dokład­ny opis dzia­ła­nia. Na razie nie dys­po­nu­ją pol­skim tłu­ma­cze­niem do pobra­nia z wtycz­ką, więc jeśli ktoś ma ocho­tę to może te pli­ki pobrać ode mnie:

Do dzia­ła­nia wtycz­ki (zna­czy do dzia­ła­nia po pol­sku) potrzeb­ny jest plik z roz­sze­rze­niem .mo, plik .po jest pli­kiem Ĺşró­dło­wy edy­to­wal­nym przy pomo­cy pro­gra­mu poEdit.