Kategorie
wordpress

Nowa podstronka o WordPress

Zaczą­łem wyszu­ki­wać rózne kawał­ki kodu i tłu­ma­cze­nia uży­wa­ne w róż­nych moich insta­la­cjach WP, mam plan publi­ko­wac do pobra­nia te cie­kaw­sze i solid­niej­sze. Na począ­tek tłu­ma­cze­nie cie­ka­wej wtycz­ki FAQ-Tastic Lite. Co praw­da, nie zawsze chce się popraw­nie zain­sta­lo­wać na nowych WP (2.6 i wyżej) ale jak już się uda to dzia­ła dość spraw­nie i może się przy­dać na wie­lu stro­nach. Wyko­na­na jest na tyle dobrze, że może być sto­so­wa­na rów­nież w bar­dziej „kor­po­ra­cyj­nych” insta­la­cjach, a tam jak wia­do­mo dział FAQ to dość popu­lar­ny ficzer, więc i pol­ski inter­fejs jest mile widziany.