Kategorie
różne

@media 2007

atmedia.gif

W bocz­nym pane­lu umie­ści­łem link do pew­nej impre­zy, nale­ża­ło­by coś wię­cej o tym napi­sać. Kon­fe­ren­cja @media to dwu­dnio­we spo­tka­nie ludzi zaj­mu­ją­cych się two­rze­niem stron inter­ne­to­wych. Do tej pory odby­wa­ło się w Lon­dy­nie, w tym roku posze­rzo­no loka­li­za­cję o San Fran­ci­sco i Hong Kong (nadal mam bli­żej do Lon­dy­nu więc dla mnie to i tak nie­istot­ne). Euro­pej­ski ter­min to 7 do 8 czerw­ca 2007.
Co powo­du­je, że impre­za jest taka szcze­gól­na i war­ta swo­jej ceny? Przede wszyst­kim ludzie, któ­rzy w niej uczest­ni­czą. Nazwi­ska takie jak Came­ron Moll, Jef­frey Zeld­man, Joe Clark, Doug Bow­man, Mol­ly Holz­schlag czy Eric Mey­er mówią same za sie­bie. Posta­cie świa­to­we­go „dizaj­nu”, robią­ce napraw­dę wspa­nia­łe rzeczy.

Zapo­wia­da się napraw­dę nie­Ĺşle, na szczę­ście zosta­ło jesz­cze tro­chę cza­su na zapeł­nie­nie świn­ki skar­bon­ki do odpo­wied­nie­go poziomu.

Kategorie
różne

Safari, pierwsza przeglądarka OFICJALNIE zgodna ze standardami

Jak poda­je Site­Po­int, prze­glą­dar­ka Safa­ri 2.0.2 dla Mac OS X 10.4.3 jako pierw­sza ofi­cjal­nie prze­szła cięż­ki test zgod­no­ści z sie­cio­wy­mi stan­dar­da­mi. Inne Mac’o­we prze­glą­dar­ki takie jak 

Kategorie
praca

„Cheat sheats” czyli ściągawki projektanta stron

Od dłuż­sze­go cza­su w pra­cy posłu­gi­wa­łem się róż­ne­go rodza­ju ścią­gaw­ka­mi naj­czę­ściej uży­wa­nych pro­gra­mów i skład­ni (już od szko­ły śred­niej wie­dzia­łem, że wku­wa­nie na pamięć nie jest moim ulu­bio­nym zaję­ciem :grin:). Zazwy­czaj były spi­sa­ne na jakichś skraw­kach papie­ru i poprzy­le­pia­ne naoko­ło komputera.