WordPress

Uwa­ga: moja wer­sja tłu­ma­cze­nia oraz wszyst­ko co z nią zwią­za­ne zosta­ły prze­nie­sio­ne pod adres http://github.com/snowdog/WordPress-i18n-pl_PL

Genial­na plat­for­ma blogowa/CMS czy jak to chce­cie nazwać. Po pro­stu Word­Press. Jestem zafa­scy­no­wa­ny tym open sour­ce­’o­wym pro­jek­tem i wspie­ram go jak tyl­ko mogę.

Jak do tej pory, moim naj­bar­dziej przy­dat­nym osią­gnię­ciem było prze­tłu­ma­cze­nie WP w wer­sji 2.1 i póź­niej­szych, ostat­nio tak­że wer­sji 2.5.

Kolej­nym tema­tem są wtycz­ki roz­sze­rza­ją­ce funk­cjo­nal­ność Word­Press. Na razie mam na kon­cie kil­ka stwo­rzo­nych pod kon­kret­ne klienc­kie pro­jek­ty, ale w pla­nach jest kolej­nych kil­ka, któ­re mogą się przy­dać więk­szej ilo­ści użytkowników.

Moja fascy­na­cja WP to tak­że spo­ra ilość skó­rek (moty­wów gra­ficz­nych), mniej lub bar­dziej uda­nych. Jed­na z nich sta­ła się nawet cał­kiem popu­lar­na, moż­na ją obej­rzeć i pobrać z osob­nej stro­ny.

Tłumaczenia

11 odpowiedzi na “WordPress”