Instalacja tłumaczenia WordPress

Po kolei należy:

  1. prze­słać plik pl_PL.mo na swój ser­wer, do kata­lo­gu: /wp-inc­lu­de­s/lan­gu­age­s/ (jeśli kata­log lan­gu­ages nie ist­nie­je, nale­ży go utworzyć)
  2. otwo­rzyć w dowol­nym edy­to­rze tek­sto­wym plik wp-config.php (znaj­du­je się w kata­lo­gu głów­nym stro­ny) i zamie­nić:
    define ('WPLANG', '');

    na:

    define ('WPLANG', 'pl_PL');
  3. prze­słac zmie­nio­ny plik wp-config.php z powro­tem na serwer
  4. cie­szyć się pol­ski­mi liter­ka­mi na blogu…

Ory­gi­nal­na instruk­cja (en) dostęp­na jest na stro­nie Word­Press Codex. Pli­ki odno­szą się wyłącz­nie do same­go źró­dła Word­Press, dwóch jed­ne­go załą­czo­ne­go tema­tu (Kubrick i Clas­sic) oraz dwóch wty­czek (Aki­smet i Hel­lo Dol­ly), pozo­sta­łe wtycz­ki, tema­ty i inne dodat­ki wyma­ga­ją odręb­nych tłu­ma­czeń. Tłu­ma­cze­niem moty­wów do WP („skó­rek”) zaj­mu­je się, mię­dzy inny­mi, pol­ski blog­ger aka fana­tyk.

2 odpowiedzi na “Instalacja tłumaczenia WordPress”

@elgo: jeśli dzia­ła to widocz­nie nie ma aż tak wiel­kie­go zna­cze­nia 🙂 , nigdy nie wni­ka­łem w to, czy moż­na trzy­mać te pli­ki poza wp-includes