Tłumaczenia wtyczek do WP

FAQ-Tastic Lite

Dość cie­ka­wa wtycz­ka do two­rze­nia wie­lu dzia­łów FAQ na stro­nie. Cał­kiem dobrze pomy­śla­na i łatwa w obsłu­dze. Ma wbu­do­wa­ny mecha­nizm oce­nia­nia odpo­wie­dzi. Tłu­ma­cze­nie robio­ne tro­chę na szyb­ko, ale kom­plet­ne (część strin­gów nie była w funk­cjach get­text, ale na to już nic nie pora­dzę). Część o kot­kach może nie za bar­dzo arty­stycz­na, ale nie to było najważniejsze…

  • [download#5]

12 odpowiedzi na “Tłumaczenia wtyczek do WP”

Skąd moż­na pobrać tą wtyczkę ?
– Na WordPress.org zna­la­złem jedy­nie AJA­Xi­fy FAQ-Tastic 0.3 – czy to jest to ?
Pozdrawiam.

Dzia­ła Wam wyświe­tla­nie pytań&odpowiedzi na jed­nej stro­nie? [faq list name] / [faq sum­ma­ry name] gene­ru­je u mnie to samo i jest to tyl­ko lista pytań, bez odpowiedzi.

@Tomek: nor­mal­nie odpo­wia­dasz sobie szyb­ciej niż ja dam radę 🙂 tam­ta stro­na cho­dzi na star­szym WP ale z 2.7 nie powin­no być chy­ba pro­ble­mu… daj znać czy potrze­ba mody­fi­ka­cji, będę wie­dział na przyszłość

No wła­śnie mi nie dzia­ła :/ Uży­wam naj­now­szej FAQ-Tastic Lite na WP 2.7, doda­łem aja­xi­fy i wcię­ło mi ikon­ki ocen, pyta­nia się nie roz­wi­ja­ją :/ Lipa. Nie mam poję­cia gdzie tkwi błąd.

Na tam­tej stro­nie, któ­rej listy uży­wasz? Opcja list czy summary?

Pew­nie w week­end na spoj­rzę, dam ci znać jeśli coś wymy­ślę… Pamię­tam, że przy insta­la­cji też mia­łem jakieś pro­ble­my, ale w tej chwi­li nie pamię­tam na czym polegały