Tłumaczenie wersji 2.3

Witam wszyst­kich lubią­cych uży­wać WP w naszym ojczy­stym języ­ku. To już trze­cia edy­cja tłu­ma­cze­nia, któ­re sta­ram się roz­wi­jać. Naj­bar­dziej aktu­al­ną wer­sję moż­na pobrać poniżej.

  • pl_PL.mo
  • pl_PL.po

W związ­ku z pew­nym zapo­trze­bo­wa­niem na wer­sję tłu­ma­cze­nia ze skró­co­ny­mi nazwa­mi mie­się­cy zamiast for­my w dopeł­nia­czu (ozna­cze­nie M w dacie), do pobra­nia pli­ki tak­że w takiej wer­sji (skró­ty opar­te na infor­ma­cjach z arty­ku­łu Rady Języ­ka Pol­skie­go)

Lista zmian:

  • 22/11 – usu­nię­te apo­stro­fy z odmian sło­wa „wid­get” (suge­stia od Rys)

23 odpowiedzi na “Tłumaczenie wersji 2.3”

Pyta­nie – jak zmie­nić w spo­lsz­cze­niu (gdzie zna­le­Ĺşć) wyświe­tla­nie daty ‚M’ na skró­co­ne pol­skie odpo­wied­ni­ki? wyświe­tla­nie nazwy mie­sią­ca w dopeł­nia­czu mi nie­ste­ty nie pasuje

mono­lith: potrze­bu­jesz jakiś pro­gram do edycji/kompilacji pli­ku .po. Naj­le­piej użyć poedit, zna­le­Ĺşć odpo­wied­nie strin­gi i zamie­nić je na skró­ty. I wszyst­ko. Albo pocze­kaj chwi­lę to umiesz­czę zmie­nio­ną wer­sję na tej stronie…

Dzię­ku­ję za wspa­nia­łe tłumaczenie!
Mam jed­nak małe zastrze­że­nie: sło­wo „wid­ge­ty” powin­no poja­wić się bez apo­stro­fa :) Tak przy­naj­mniej mnie nauczy­li na pew­nym lite­rac­kim forum, że apo­strof poja­wia się w jęz­ku pol­skim wte­dy kie­dy ostat­nią lite­rą obce­go wyra­zu jest samogłoska.

Mała suge­stia ode mnie: następ­nym razem daj moż­li­wość wsta­wie­nia daty w obu tych for­ma­tach (np. M dla skró­co­nych nazw, F dla odmie­nio­nych, A dla nazw peł­nych). Był­by wte­dy tyl­ko jeden ‚uni­wer­sal­ny plik z tłu­ma­cze­niem. Napraw­dę doce­niam to co robisz.

@x600: pomysł jest świet­ny, nie­ste­ty nie mogę doda­wać do tłu­ma­cze­nia dodat­ko­wych haseł, ozna­cza­ło­by to zmia­nę kodu Ĺşró­dło­we­go same­go WP… dla­te­go wła­śnie wymy­śli­łem obej­ście w posta­ci zamia­ny rzad­ko uży­wa­nych skró­tów. ale gdy­by ktoś miał pomysł jak to zro­bić ina­czej, to chęt­nie to zastosuję

@x600: a co z użyt­kow­ni­ka­mi, któ­rzy chcą uży­wać for­ma­tu daty w posta­ci „przed połu­dniem” i „po połu­dniu”? Ten wybór wca­le nie jest taki pro­sty… Każ­de roz­wią­za­nie ma swo­je wady i zalety.

Naj­le­piej było­by prze­pro­wa­dzić gdzieś ankie­tę na temat sen­sow­no­ści któ­re­goś z nich, tyl­ko jakie miej­sce było­by do tego najlepsze?

a mi nie dzia­ła wszyst­ko zme­ni­łem tak jak tu napi­sa­ne i dalej nie działa

Moż­na pro­sić o tłu­ma­cze­nie w wer­sji dla ISO-8859–2? Mam same krza­ki i zawsze korzy­sta­łem z wer­sji tłu­ma­cze­nia dla ISO-8859–2, nie UTF. Moż­na pro­sić o przy­go­to­wa­nie takowej?

a mi nic nie tłu­ma­czy – cze­mu, nie mam poje­cia, wrzu­cam tam gdzie wrzu­co­ne byc powin­no i nic :/

Ser­decz­nie dzie­ku­je za Two­je tlu­ma­cze­nia. Korzy­stam z nich i sa swietne

Szko­da, że spo­lsz­cze­nie dla 2.3.x jest w UTF;
moż­na zamó­wić kla­sycz­ną wer­sję kodo­wa­ną do ISO-8859–2?
Z góry dziękuję :)