Tłumaczenie wtyczki Google XML-Sitemaps

Kolej­ne tłu­ma­cze­nie moje­go autor­stwa, tym razem dla rewe­la­cyj­nej wtycz­ki Google (XML) Site­maps Gene­ra­tor autor­stwa Arne Bra­ch­hol­d’a.

Pli­ki tłu­ma­cze­nia powin­ny być załą­czo­ne w naj­now­szej pacz­ce wtycz­ki, jeśli ich tam nie ma moż­na je pobrać poni­żej (ostat­nia aktu­ali­za­cja 04.10.2007 @ 00:46):