WordPress 2.6 po polsku

Wer­sja 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 Word­Press to spo­ro war­to­ścio­wych popra­wek. Spo­ro zmian zaszło tak­że w tłu­ma­cze­niu. Z jed­nej stro­ny nowe funk­cje apli­ka­cji, z dru­giej nowa oso­ba poma­ga­ją­ca przy korek­cie. Wiel­kie dzię­ki dla Agniesz­ki Wąsow­skiej, dzię­ki któ­rej tłu­ma­cze­nie nabra­ło świeżości.

War­to wspo­mnieć, że dostęp­na jest już wer­sja Word­Press 2.8, tłu­ma­cze­nie do niej też jest już goto­we.

Tym razem oba pli­ki (.po i .mo) w jed­nym zipie, tak będzie chy­ba wygodniej.

  • [download#3]

No to miłe­go blo­go­wa­nia z pol­ską wer­sją 2.6!

W razie cze­go moż­na też pobrać wer­sję w kodo­wa­niu iso-8859–2, prze­ro­bio­ną przez Mar­ci­na Dybę [download#4]

2 odpowiedzi na “WordPress 2.6 po polsku”

[…] nato­miast łatwo dodać. Potrzeb­ne nam będą pli­ki ze spo­lsz­cze­niem. Te moż­na zna­leźć na blo­gu Kuby Zwol­nic­kie­go. Po ścią­gnie­ciu i roz­pa­ko­wa­niu zip’a (win­rar do roz­pa­ko­wa­nia jak nie macie), będziecie […]