WordPress 2.7 po polsku

Pli­ki naj­now­sze­go tłu­ma­cze­nia dla Word­Press 2.7 moż­na pobrać poni­żej lub z moje­go SVN’a, tam też moż­na sub­skry­bo­wać listę zmian. War­to wspo­mnieć, że dostęp­na jest już wer­sja Word­Press 2.8, tłu­ma­cze­nie do niej też jest już goto­we.

Dostę­ne są rów­nież tłu­ma­cze­nia innych auto­rów (nowa ofi­cjal­na Wacła­wa Jac­ka oraz alter­na­tyw­ną u Sław­ka Kozłow­skie­go).

 • Pacz­ka .zip naj­now­szej sta­bil­nej wer­sji [download#9]

oraz dla zain­te­re­so­wa­nych:

 • Pacz­ka prze­ro­bio­na na kodo­wa­nie iso-8859–2 [download#10] (podzię­ko­wa­nia dla Mar­ci­na Dyby)
 • Adres SVN aktu­al­nych zmian w tłu­ma­cze­niu tłu­ma­cze­nie będzie wkrót­ce wrzu­co­ne Githu­ba

Komen­ta­rze, opi­nie i suge­stie jak zwy­kle na tej stro­nie. Dzię­ki za wszyst­kie dotych­cza­so­we uwa­gi, dzię­ki Wam uda­je się wyła­pać naj­bar­dziej ukry­te błę­dy.

69 odpowiedzi do “WordPress 2.7 po polsku”

 1. Zno­wu zaczy­na­ją się pro­ble­my ze spo­lsz­cze­niem WP 2.7 na ser­we­rze kylos nie mogę odpa­lić tego spo­lsz­cze­nia. Nie wiem czy wspo­mnia­łeś ale chy­ba coś pozmie­nia­ło się w insta­la­cji tego spo­lsz­cze­nia:

  // Chan­ge this to loca­li­ze Word­Press. A cor­re­spon­ding MO file for the
  // cho­sen lan­gu­age must be instal­led to wp-con­ten­t/lan­gu­ages.
  // For exam­ple, install de.mo to wp-con­ten­t/lan­gu­ages and set WPLANG to ‚de’
  // to ena­ble Ger­man lan­gu­age sup­port.
  defi­ne (‚WPLANG’, ‚pl_PL’);
  Teraz to tak ma wyglą­dać?

 2. To, co zde­fi­niu­jesz w pli­ku wp-config wpły­wa tyl­ko i wyłącz­nie na ozna­cza­nie two­je­go loca­le, a co za tym idzie na to jak musisz nazy­wać pli­ki tłu­ma­czeń. Ale raczej nic w tej kwe­stii się nie zmie­ni­ło, u mnie na 2 testo­wych ser­we­rach (lokal­ny i dre­am­host) wszyst­ko dzia­ła ze sta­ry­mi usta­wie­nia­mi.

 3. Ja mam takie pyta­nie, w któ­rym miej­scu nale­ży dopi­sać odpo­wied­nie linij­ki kodu/tłumaczenia, aby nazwy mie­sią­ca poka­zy­wa­ły się w dopeł­nia­czu?

 4. @kmh: trze­ba zde­fi­nio­wać domyśl­ny for­mat daty w usta­wie­niach ogól­nych w pane­lu admi­ni­stra­cyj­nym (np. l, j M Y ) lub nad­pi­sy­wać ten for­mat w funk­cji the_date(). Ogól­nie liter­ka M to sym­bol mie­sią­ca w dopeł­nia­czu.

 5. Dzię­ki, pora­dzi­łem sobie z tym w mię­dzy cza­sie, nie­co na oko­ło:) A jak to jest w pli­ku języ­ko­wym do 2.7, do nazw mie­się­cy w dopeł­nia­czu wyko­rzy­sta­łeś angiel­skie skró­ty mie­się­cy?

 6. @kmh: jakiś chwi­lo­wy błąd/rozbieżność w nowej wer­sji bo w pli­ku jest wszyst­ko po sta­re­mu. Ale mam na to oko 🙂

 7. Pro­blem jest taki, wystę­pu­je też w wer­sji pli­ku do 2.5, że:

  #: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:41
  #: wp-includes/locale.php:157
  msgid „Jan_January_abbreviation”
  msgstr „stycz­nia”

  i w 2.7

  #: wp-includes/js/tinymce/langs/wp-langs.php:54
  #: wp-includes/locale.php:155
  msgid „Jan_January_abbreviation”
  msgstr „stycz­nia”

  Dopeł­niacz wyko­rzy­stu­je linie odpo­wie­dzial­ne za uży­cie skró­tów nazw mie­się­cy. Korzy­stam z jakiejś sta­rej wer­sji pli­ków języ­ko­wych, chy­ba 2.0, jesz­cze Jaku­ba Kazec­kie­go , gdzie skró­ty są też prze­tłu­ma­czo­ne:

  #: – latest/wp-includes/locale.php:53
  msgid „Jan_January_abbreviation”
  msgstr „sty”

  I ma to spo­re zna­cze­nie dla takich stron jak np moja, gdzie uży­wam wid­ge­tu z kalen­da­rzem i nazwy mie­się­cy są zapi­sa­ne skró­ta­mi, aby oszczę­dzić na miej­scu. Uży­wa­jąc Two­je­go pli­ku, tra­cę tłu­ma­cze­nie skró­tów, dla­te­go dopeł­niacz musia­łem uzy­skać wtycz­ką Rober­ta Droz­da (kli­ku klik) i wró­cić do sta­re­go pli­ku języ­ko­we­go.

  War­to było­by to jakoś cwa­niej roz­wią­zać 🙂

 8. Z moich doświad­czeń (i feed­bac­ku) wyni­ka, że nie­wie­le osób uży­wa kalen­da­rza w takiej for­mie o jakiej piszesz. Oczy­wi­ście zda­ję sobie spra­wę, że moje roz­wią­za­nie to swe­go rodza­ju „hack” i chęt­nie bym je zastą­pił czymś innym, więc jeśli wpad­nie ci cie­ka­wy pomysł na roz­wią­za­nie tego, koniecz­nie daj znać.

 9. Uda­ło mi się odpa­lić spo­lsz­cze­nie dzię­ki nowej wer­sji WP 2.7‑beta3, a więc spo­lsz­cze­ni dzia­ła wyśmie­ni­cie.

 10. Na dwóch blo­gach spraw­dza­łem (pod­mie­nia­jąc tyl­ko sta­re pli­ki spo­lsz­cze­nia na nowe) i na żad­nym nie dzia­ła – Word­Press jest wte­dy w cało­ści po angiel­sku :/

 11. Dzię­ki bar­dzo, dzia­ła 🙂

  wgra­łem tyl­ko jak zawsze do wp-inc­lu­de­/lan­gu­ages i zmie­ni­lem linię
  defi­ne (‚WPLANG’, ‚pl_PL’);

  Pozdra­wiam

 12. Przy­znam, że i ja mam pro­blem ze spo­lsz­cze­niem – zała­do­wa­łem nowe pli­ki do odpo­wied­nie­go kata­lo­gu i dalej mam cały panel po angiel­sku. Uzu­peł­ni­łem nawet nowy plik con­fig i nad­gra­łem sta­ry – dalej nic się nie zmie­ni­ło.

 13. Oj, kole­dzy… A może uży­wa­jąc wer­sji beta/rc czy innej nie­sta­bil­nej uży­li­by­ście do tego odpo­wied­nie­go narzę­dzia (czyt. klient SVN) lub patrzy­li co się dzie­je po klik­nię­ciu? Do cza­su publi­ka­cji sta­bil­nej wer­sji nie jestem w sta­nie codzien­nie odświe­żać pacz­ki do pobra­nia, po to wła­śnie jest sys­tem kon­tro­li wer­sji.

  @Bielack: dzię­ki za wyja­śnie­nie pro­ble­mu, oszczę­dzi­łeś mi (i innym) tro­chę cza­su

 14. bar­dzo uda­ny pack. zauwa­zy­lem jeden maly bra­ki: gdy nie ma komen­ta­rzy to wciaz jest „0 com­ments”, zamiast „0 komen­ta­rzy”.

 15. @Martinique: cie­ka­wy pomysł, tyle tyl­ko że nie mam poję­cia po co to robić… dla aktu­ali­za­cji?

  @n.sobotka: podaj tyl­ko jesz­cze gdzie ten błąd wystę­pu­je (panel admi­na, jakaś skór­ka?)

 16. uzy­wam zmo­dy­fi­ko­wa­ne­go the­me bare­ci­ty – http://shaheeilyas.com/barecity/

  (jesz­cze mini­mal­na kosme­tycz­na uwa­ga zupel­nie na mar­gi­ne­sie: mam wra­ze­nie, ze „nikt tego jesz­cze nie sko­men­to­wal” brzmi bar­dzo prasowo/oficjalnie, moze lepiej by bylo „nie ma jesz­cze (zadnych) komen­ta­rzy”?)

 17. @n.sobotka: więc pew­nie nie­prze­tłu­ma­czo­ny zwrot pocho­dzi z funk­cji get­text o inner war­to­ści niż domyśl­na (czy­li np. 0 Comments zamiast No comments). Co do brzmie­nia tej fra­zy, to cięż­ko wyczuć… Dla mnie nie brzmi to jakoś szcze­gól­nie ofi­cjal­nie, ale jest domyśl­na…

  Ja np. dla każ­dej skór­ki uży­wam indy­wi­du­al­ne­go pli­ku tłu­ma­czeń, odpo­wia­da­ją­ce­go cha­rak­te­rem stro­nie na któ­rej jest uży­wa­ne.

 18. ok, dzie­ku­je. to moj pierw­szy blog z potrze­ba pol­skich zna­kow oraz pierw­szy raz z word­press, wiec nie wiem o czym mowie – prze­ka­ze to moje­mu dowod­cy pio­nu tech­nicz­ne­go 🙂

 19. Witam 🙂

  Może tro­chę póĹşno, ale w koń­cu po aktu­ali­za­cji moje­go Word­Pres­s’a ścią­gną­łem spo­lsz­cze­nie i oczy­wi­ście wszyst­ko dzia­ła 😉
  Pora na oży­wie­nie mojej stro­ny.

  Pozdra­wiam!

 20. Witam,
  Ściągnełem two­je tłu­ma­cze­nie i nie­ste­ty nie dzia­ła. pró­bo­wa­łem juz chy­ba wszyst­kie­go i dalej mam angiel­skie.

 21. Sło­wa wspar­cia każ­de­mu pra­cu­ją­ce­mu się przy­da­dzą i zachę­cą do dal­sze­go dzia­ła­nia. Dzię­ku­je za spo­lsz­cze­nie!

 22. Uży­wam spo­lsz­cze­nia w WP 2.7 i przy­da­ły­by mi się trzy­li­te­ro­we skró­ty pol­skich nazw mie­się­cy. Czy masz może gdzieś pod ręką taką wer­sję tłu­ma­cze­nia, ewen­tu­al­nie zdra­dzisz mi spo­sób edy­cji pli­ków (a jesz­cze lepiej – nad­pi­sa­nia tłu­ma­czeń jakąś funk­cją PHP w osob­nym pli­ku), aby zastą­pić mie­sią­ce w dopeł­nia­czu skró­ta­mi? Domy­ślam się bowiem, że edy­cja pli­ku pl_Pl.po w Notat­ni­ku nie wystar­czy… Z góry dzię­ki.

 23. W tłu­ma­cze­niu w wer­sji 1916 (pli­ki dato­wa­ne 11.12.2009 19:19) w linii 1337 (SIC!) zde­fi­nio­wa­ny jest for­mat cza­su publi­ka­cji posta


  msgstr "j/n/ Y o godz. G:i"

  Jak się moż­na domy­ślić „o godz” zamie­nia się na odpo­wied­nie frag­men­ty zapi­su cza­su (o – rok, g – godzi­na w for­ma­cie 12h, itd.). Jeże­li teraz spoj­rzy­my na dowol­ny, opu­bli­ko­wa­ny post na stro­nie jego edy­cji, to w pra­wej kolum­nie przy infor­ma­cji o dacie publi­ka­cji widzi­my nie­po­praw­nie sfor­ma­to­wa­ną datę.

  Jeśli cho­dzi o mnie, to wywa­li­łem owe „o godz.” i zastą­pi­łem zna­kiem @ jak w ory­gi­nal­nej wer­sji angiel­skiej ale tutaj chy­ba po pro­stu lepiej poprze­dzić liter­ki back­sla­sha­mi.

  Ale tak poza tym – świet­ne tłu­ma­cze­nie! Dzię­ki!

 24. Heh… Sor­ry za „wer­sję 1916”. Skąd mia­łem wie­dzieć, że w lin­ku nie jest numer wer­sji a… ilość ścią­gnięć 😉 Ale info o błę­dzie cią­gle aktu­al­ne.

 25. Dla­cze­go w ustawienia/dyskusja zarów­no przy ‚spraw­dza­nie komen­ta­rzy’ jak i ‚czar­na lista komen­ta­rzy’ jest opis: „Jeże­li treść, autor, adres URL, e‑mail lub IP komen­ta­rza zawie­ra jed­no z poniż­szych słów, komen­tarz zosta­nie prze­nie­sio­ny do pocze­kal­ni.” ?
  Prze­cież przy czar­nej liście komen­tarz jest blo­ko­wa­ny, a nie prze­no­szo­ny do pocze­kal­ni.

 26. ERROR: $table_prefix in wp-config.php can only con­ta­in num­bers, let­ters, and under­sco­res.

  Jestem laikiem i kom­plet­nie nie wiem o co cho­dzi. Pro­szę o pro­moc 🙂

 27. juz dzia­la 🙂 po insta­la­cji wygla­da to tak: http://www.automotofun.hekko.pl/wordpress/
  na stro­nie glow­nej poja­wi­ly sie 2 pol­skie slo­wa: ‚zalo­guj, zare­je­struj’. Po zare­je­stro­wa­niu prak­tycz­nie caly panel admi­ni­stra­cyj­ny jest po pol­sku. Mi jed­nak bar­dziej zale­za­lo, zeby pozbyc sie angiel­skie­go ze stro­ny glow­nej (zeby nie bylo napi­sow np. ‚0 com­ments’). Teraz mam to zmie­niac jakos recz­nie?

 28. Po spo­lsz­cze­niu Word­Press 2.7.1 w nie­kto­rych miej­scach poja­wia sie nie­po­trzeb­ny tekst jak poni­zej:
  Pro­ject-Id-Ver­sion: Word­Press 2.7 Report-Msgid-Bugs-To: wp-polyglots@lists.automattic.com POT-Cre­ation-Date: 2008-12-11 00:55+0000 PO-Revi­sion-Date: 2008-12-14 18:18+0100 Last-Trans­la­tor: Micha­el Lisic­ki Lan­gu­age-Team: tor­li: Sła­wo­mir Kozłow­ski MIME-Ver­sion: 1.0 Con­tent-Type: text/plain; charset=UTF‑8 Con­tent-Trans­fer-Enco­ding: 8bit Plu­ral-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100=20) ? 1 : 2; X‑Po­edit-Lan­gu­age: Polish X‑Po­edit-Coun­try: POLAND X‑Po­edit-Sour­ce­Char­set: utf‑8 admin | 25-02-2009

  Mozna to zoba­czyc tutaj: http://fanaticcarp.eu/?cat=6

  Jak sie tego pozbyc?
  Oczy­wi­scie bez usu­wa­nia spo­lsz­cze­nia, bo jak usu­nę spo­lsze­nie to zni­ka oczy­wi­scie pro­blem

 29. Nie­stet coś nie tak jest chy­ba z serve­rewm SVN’a 🙁


  Fetching external item into 'htdocs/wp-content/languages'
  svn: PROPFIND request failed on '/'
  svn: PROPFIND of '/': Could not parse response status line. (http://wp27utf8.svn.oldloft.com)


  $ svn propget svn:externals htdocs/wp-content/
  languages/ http://wp27utf8.svn.oldloft.com/

 30. @warf: sor­ry, zmie­ni­łem ser­wer SVN i nie zak­tu­ali­zo­wa­łem na stro­nie, wkrót­ce wrzu­cę to na Githu­ba jak znaj­dę tro­chę cza­su. Jeśli chcesz dostać naj­now­szy szkic tłu­ma­cze­nia to pode­ślij mi w tej spra­wie maila

 31. kuba: Pocze­kam na gitHu­b’a

  Nie wiem czy korzy­sta­nie z dwóch róż­nych RCS-ów to dobry pomysł.
  Korzy­stam z wer­sji WP z svn‑a – ble­eding więc oże­nie­nie tego z git-em nie będzie oczy­wi­ste 🙁

 32. cześć,

  jak to zro­bić żeby tinym­ce mógł spraw­dzać orto­gra­fię tak­że po pol­sku?

  Usza­no­wa­nie,

  MarkD:-)

 33. @Marek: to chy­ba zale­ży od usta­wień prze­glą­dar­ki i zain­sta­lo­wa­nych na kom­pu­te­rze słow­ni­ków

Możliwość komentowania jest wyłączona.