Tłumaczenie wersji 2.5

Oto i mamy wer­sję 2.52.5.1 naszej uko­cha­nej plat­for­my blo­go­wej. Poni­żej pli­ki, któ­re pozwo­lą lepiej doga­dać się z pane­lem admi­ni­stra­cyj­nym w naszym ojczy­stym języku.

  • [download#1]
  • [download#2]

Tłu­ma­cze­nie przy­go­to­wa­ne TYLKO w kodo­wa­niu UTF‑8, bar­dzo mi przy­kro, ale cza­so­wo nie daję rady przy­go­to­wać innych wer­sji, więc pro­szę nie pro­ście o to…

Tłu­ma­cze­nie jest wyko­na­ne w 99%, nie tłu­ma­czy­łem cał­ko­wi­cie tek­stów doty­czą­cych opcji wsta­wia­nia Fla­sh’a, bo chy­ba lepiej żeby zosta­ło to po angiel­sku (na razie i tak jest chy­ba jakiś pro­blem z wyświe­tla­niem tego dzia­łu w 2.5).

Komen­ta­rze, uwa­gi i pro­po­zy­cje jak zwy­kle bar­dzo mile widzia­ne, z racji dość szyb­kie­go wyda­nia nowej wer­sji tłu­ma­cze­nie koń­czy­łem w pew­nym pośpie­chu i mogą się zda­rzyć drob­ne lite­rów­ki, któ­re oczy­wi­ście będą popra­wia­ne na bieżąco.

73 odpowiedzi na “Tłumaczenie wersji 2.5”

Dosko­na­le! Szyb­ka akcja, Kuba – bar­dzo Ci dzię­ku­ję. Tak zapy­tam tyl­ko – dla­cze­go „odwie­dĹş stro­nę” a nie „zobacz stro­nę”? Ale to tyl­ko moje jakieś przyzwyczajenie.
PS. Two­ja skór­ka zacna – nie będę się chwa­lił blo­giem, bo to auto­blog, ale link powi­nien do Cie­bie dotrzeć 😉

@Bielack: tym razem potrak­to­wa­łem bar­dziej dosłow­nie „Visit Site”, odwie­dĹş jakoś bar­dziej pasu­je (w koń­cu na stro­nie raczej jeste­śmy gościem, a nie widzem).

Witam! Fak­tycz­nie jesteś szyb­ki jak bły­ska­wi­ca. Nie spraw­dza­łem dokład­nie Two­je­go tłu­ma­cze­nia, ale z tego co pisa­łeś jesz­cze w poprzed­nim poście mogło wkraść się kil­ka błę­dów. Zabra­łem się za tłu­ma­cze­nie kil­ka dni temu i po zro­bie­niu TM z wer­sji 2.3.3 i auto­ma­tycz­nym prze­tłu­ma­cze­niu nowej wer­sji oka­za­ło się że jest strasz­nie dużo błę­dów. Wyni­ka­ją one z tego, że mecha­nizm poEdi­ta nie jest dosko­na­ły i np. fra­zy „view post” lub „edit post” to dla tego mecha­ni­zmu to samo. poEdit to nie tra­dos czy sdm. Mam nadzie­ję, że nie wpa­dłeś w pułap­kę. Pozdrawiam!

@Sławomir: auto­ma­tycz­ne tłu­ma­cze­nie jest kon­fi­gu­ro­wal­ne, tzn. defi­niu­jesz jak bar­dzo fra­zy mogą się róż­nić żeby pod­cho­dzi­ły pod to samo tłu­ma­cze­nie. Więc bynaj­mniej dwa ter­mi­ny któ­re wymie­ni­łeś to nie będzie to samo.

To praw­da, ale pomi­mo odpo­wied­nich usta­wień (czy­li tyl­ko 100% mat­chy) korzy­sta­jąc z TM dosta­łem to samo tłu­ma­cze­nie dla fra­zy „Deta­il view” oraz „List view”, oraz zupeł­nie nie tra­fio­ne dla fra­zy „Mana­ge Com­ments”. Spraw­dzi­łem jed­nak jak to wyglą­da w Two­im przy­pad­ku i jest ok. Pozo­sta­je mi tyl­ko pogra­tu­lo­wać eks­pre­so­wej szyb­ko­ści. Pozdrawiam!

Nie wiem, pew­nie mnie uzna­cie za nooba. Ale spo­lsz­cze­nie mi nie cho­dzi. Przed insta­la­cją two­rzę kata­log lan­gu­ages we wp-con­tent i tam wrzu­cam pli­ki pl.mo i pl.po, póĹşniej edy­tu­je wp-config.php i po insta­la­cji powin­no być po pol­sku, a tu dalej po angielsku. 🙁

„Publi­kuj natych­miast” pod­czas pisa­nia wpi­su – nie powin­no tutaj być coś w sty­lu „Edy­tuj czas opu­bli­ko­wa­nia postu”?

I jesz­cze jed­na mała suge­stia – zamiast „Maga­zyn pli­ków” bar­dziej paso­wa­ło­by „Mul­ti­me­dia” 🙂 Jak jesz­cze się cze­goś doszu­kam, to napiszę.

„Pod­gląd­nij ten wpis” – znacz­nie lepiej brzmia­ło­by „Zobacz wpis”. Racja, pre­view to pod­gląd, ale „po pol­skie­mu” nie za bar­dzo mi to tutaj pasuje.

@rav: Publikuj natychmiast nie jest lin­kiem, tyl­ko stwier­dze­niem aktu­al­ne­go usta­wia­nia publi­ka­cji – któ­re możesz edy­to­wać kli­ka­jąc na edytuj.

Multimedia to nie­zła suge­stia, jeśli wię­cej osób będzie mia­ło podob­ne zda­nie to może to zmie­nię w kolej­nej wer­sji tłumaczenia.

Sam zasta­na­wia­łem się czy nie prze­tłu­ma­czyć preview tak samo jak view, ale Zobacz wpis odno­si się do wpi­su już opu­bli­ko­wa­ne­go i wyda­je mi się waż­ne żeby zacho­wać to rozróżnienie.

@rav: tak było w poprzed­niej wer­sji, ale teraz wszyst­kie przy­ci­ski odno­szą się do dzia­ła­nia użyt­kow­ni­ka (zobacz, edytuj, aktualizuj itp.) i ta for­ma po pro­stu nie pasu­je do reszty.

Gdy­byś jesz­cze podał, gdzie wkle­ić te pli­ki, było­by ok. Wgra­łem do fol­de­ru lan­gu­ages w wp-con­tent i mi nie dzia­ła tłumaczenie.

Błąd:
#: wp-admin/plugins.php:152
msgid „Inac­ti­ve”
msgstr „Nie­ak­tyw­ny”

po pol­sku kla­sa też powin­na być inactive.
Czy wystar­czy zmie­nić plik .po żeby word­press poka­zał zmia­ny czy trze­ba też .mo? Coś mi nie chce poka­zać zmian po popraw­kach tyl­ko w .po.

word­press wyciął naj­waż­niej­sze ale będzie wia­do­mo o co cho­dzi jak poszu­ka się tego miejsca.

dzię­ki. Jesz­cze taką drob­nost­kę wyła­pa­łem (dwie literówki):
„Wtycz­ki moga nad­pi­sa tę funkcjonalność.”

Btw. już wiem jak kom­pi­lo­wać .po 🙂

[…] Dziś w koń­cu zak­tu­ali­zo­wa­łem WordPress’a do wer­sji 2.5. Jest spo­ro zmian, zwłasz­cza w pane­lu admi­ni­stra­cyj­nym. Nie wszyst­kie mi się podo­ba­ją, trze­ba będzie się przy­zwy­cza­ić. Zmie­ni­łem tak­że wpis w lini 22 pli­ku wp-config.php na: defi­ne (‚WPLANG’, ‚pl_PL’); Sko­rzy­sta­łem ze świet­ne­go tłu­ma­cze­nia pane­lu admi­ni­stra­cyj­ne­go autor­stwa Kuby Zwo­liń­skie­go . Tłu­ma­cze­nie przy­go­to­wa­ne jest w kodo­wa­niu UTF‑8 – tutaj. […]

Aha, czy­li tyl­ko u mnie nie działa? 🙁

[Sat Apr 19 21:39:30 2008] [error] PHP War­ning: unpack() [function.unpack]: Type V: not eno­ugh input, need 4, have 0 in /home2/joemix/public_html/mayqueen/wp-includes/gettext.php on line 91

Taki­mi błę­da­mi sypie server jak się włą­czy żeby było po pol­sku… no i stro­na cho­dzi bar­dzo wol­no lub wcale 🙁

Całe szczę­ście, że cho­ciaż z WordPress’em nie muszę sam się męczyć (tłu­ma­czyć samodzielnie). 

Dzię­ku­je i pozdrawiam,
Sebastian

Nie potra­fię spo­lo­ni­zo­wać WordPressa.
Co robiłem?
Otóż:
– Zain­sta­lo­wa­łem nowe­go Word­Pres­sa 2,5.
– Ściągnąłem pli­ki polo­ni­za­cyj­ne: pl_PL.mo i pl_Pl.po.
– Wyko­na­łem wszyst­ko zgod­nie z tym opi­sem ze stro­ny: http://www.audiophile.pl/n/57_instalacja_wordpress „Spo­lsz­cze­nie Word­Press”, więc:
CYTAT
Spo­lsz­cze­nie WordPress
1. W celu spo­lsz­cze­nia nale­ży pobrać pli­ki o nazwie: ( wpisz nazwy w wyszukiwarce )
pl_PL.mo
pl_PL.po
2. Następ­nie trze­ba utwo­rzyć: /wp-inc­lu­de­s/lan­gu­age­s/ jak i zmie­nić nazwe pli­ków na:
pl.mo
pl.po
3. Otwórz plik: wp-config.php i odszu­kaj: defi­ne (’WPLANG’, ‘’); zmień na :
defi­ne (’WPLANG’, ‘pl’);
4. Gotowe.

Pro­szę o jakieś sugestie.
Pozdrawiam.

@Ryszard: trud­no coś pora­dzić bez obej­rze­nia two­je­go blo­ga, to może być jakiś szcze­gół, a może po pro­stu usta­wie­nia ser­we­ra (na nie­któ­rych ser­we­rach trze­ba wpro­wa­dzić małe zmia­ny do jądra WP)? 

Nazw pli­ków nie trze­ba zmie­niać, możesz je pozo­sta­wić i zde­fi­nio­wać pl_PL (moje instruk­cja).

Ryszard: Pyta­nie brzmi, czy nie dzia­ła Ci panel admi­ni­stra­cyj­ny czy the­me? Jeśli masz usta­lo­ny stan­dar­do­wy nie­bie­ski the­me od Word­Press weĹş pod uwa­gę, że on nie jest przetłumaczony!

sprawdz czy masz wiel­kosc nazw taka sama jak w pli­ku config :]
pl_PL jest w pli­ku a pli­ki spo­lsz­ce­nai cza­se sa pl_pl i juz nie działa ;]

http://www.dobraidea.ovh.org/
WP 2.5
polo­ni­za­cja obej­mu­je caly panel admi­na, nato­miast data nadal jest 23rd, a nie 23, ponad­to spo­ro jest po angiel­sku. Kie­dy wybra­lem pol­ski jezyk zakla­da­jac kon­to na wordpress.com to tam wszyst­ko piek­nie spolszczone.

Insta­lo­wa­lem tak jak wyzej napi­sa­ne, kopio­wa­lem pli­ki i zmie­nia­lem wpis w configu.

O co chodzi ?

ale uzy­wam tej super stan­dar­do­wej, a spraw­dza­lem plik .po i tam jest prze­tlu­ma­czo­ne np. Pages – Stro­ny, tak­ze nie wiem OCB

Plik .po to jed­no, a odpo­wied­nie funk­cje tłu­ma­czą­ce (get­text) w kodzie stro­ny to co inne­go, jeśli fra­za nie jest „opa­ko­wa­na” w taką funk­cję to nie będzie przetłumaczona

w jaki spo­sób mam ścią­gnąć plik .PO?

po klik­nię­ciu ładu­je mi się z krza­ka­mi w prze­glą­dar­ce, a save as nie dzia­ła bo jest skrypt php kto­ry liczy sciagniecia…

mozna pro­sic o napra­wie­nie tego?

@bzx: Krza­ki to nic strasz­ne­go, po pro­stu Two­ja prze­glą­dar­ka nie roz­po­zna­ła kodo­wa­nia utf‑8, ale jak usta­wisz to kodo­wa­nie ręcz­nie to już się wszyst­ko wyświe­tla ok. 

Z dru­giej stro­ny masz rację, że takie pobie­ra­nie pli­ków to tro­chę nie­po­trzeb­na kom­pli­ka­cja, następ­ne pacz­ki będę umiesz­czał w zipie.

„Admi­ni­stra­cja -> Wpi­sy” poka­zu­je cały nagłó­wek pli­ku po w nagłów­ku tabe­li. Jak będzie trze­ba to poka­że zdjęcie.

To raczej pro­blem zwią­za­ny z usta­wie­nia­mi ser­we­ra, zda­rza się u nie­któ­rych. Musiał­byś poszu­kać w necie jakichś infor­ma­cji na temat zmia­ny kon­fi­gu­ra­cji ser­we­ra (może na forum WP?)

Zba­da­łem spra­wę dogłęb­niej i oka­zu­je się, że jeden z plu­gi­nów dokle­ja sobie swój nagłó­wek do tabe­li i uży­wa do tego nastę­pu­ją­ce­go kodu:
$arr[‚btm_post_actions’] = __(”);

Taki pusty string w funk­cji __() „tłu­ma­czy” się na to co widzi­my jako nagłó­wek w pli­ku .po. To jest kwe­stia usta­wień serwera?

W tym przy­pad­ku nie, po pro­stu dziw­ne zasto­so­wa­nie funk­cji get­text. W jakim celu ktoś uży­wa pustej funk­cji tłu­ma­cze­nia?? Podaj nazwę tej wtycz­ki bo jestem cie­kaw po co takie zastosowanie.

Po insta­la­cji pli­kow jezy­ko­wych, zgdo­nie z instruk­cja poj­wa­il sie pro­blem. Wszyst­kie opa­re­cja, kto­re zatwier­dza­lem: nowy wpis, stro­na, wid­get etc, kon­czy­ly sie bia­lym ekra­nem – pustym oczywiscie.
Wer­sja Word­Pres­sa 2.5.1
Sytu­acja wro­ci­la do nor­my po ponow­nym wgra­niu wp-config.php

pamie­tam, bo mam kopie i wgra­lem ja, gdy spo­tka­ly mnie te problemy 🙂
Poni­zej wp-con­fig z usu­niet­mi dany­mi serwera

======================================================

ten wpis defi­ne (‚WPLANG’, ‚pl’); zamie­ni­lem na ten, kto­ry zna­la­zlem na two­jej stro­nie i sie zaczelo.
Tlu­ma­cze­nie bylo, tyl­ko te schody

wkle­ilem wp-con­fig ale widze, ze go wycielo 🙁
Jesli nie masz go, to napisz na maila, kto­ry podaje.
pozdrawiam