WordPress 2.8 po polsku

Oto i on, jaz­zu­ją­cy WP w wer­sji 2.8. Poni­żej moje hob­by­stycz­ne tłu­ma­cze­nie do tej wer­sji.

 • Pacz­ka .zip naj­now­szej sta­bil­nej wer­sji [download#11]
 • To samo co powy­żej, prze­kon­wer­to­wa­ne przez Mar­ci­na Dybę na ISO-8859–2 [download#12]

10 odpowiedzi do “WordPress 2.8 po polsku”

 1. Pingback: Anonim
 2. dobra robo­ta.
  panel admi­na zmie­nio­ny na pl. jed­nak stro­na try­bi w po angiel­sku w dal­szym cią­gu.
  zna­czy to, że pol­skie ogon­ki są, ale np:Posted in Unca­te­go­ri­zed na dole stro­ny jest.
  pro­szę na pisz coś ktoś bo tu wró­cę.

 3. @wojtek: tłu­ma­cze­nie nie doty­czy fron­ten­du. Skór­ki WP muszą być tłu­ma­czo­ne ddziel­nie

 4. @96th: oba­wiam się że jed­nak nie będę kon­ty­nu­ował roz­wi­ja­nia moje­go tłu­ma­cze­nia, chy­ba nie ma to za dużo sen­su w obec­no­ści ofi­cjal­ne­go tłu­ma­cze­nia. Chy­ba że będzie na nie duże zapo­trze­bo­wa­nie…

Możliwość komentowania jest wyłączona.