Kategorie
wordpress

Śšwięta, WordPress przemówił ludzkim głosem

Wresz­cie poja­wi­ła się ofi­cjal­nie pol­ska wer­sja stro­ny Word­Press. Wie­lu cze­ka­ło na to z utę­sk­nie­niem, bo dla prze­cięt­ne­go użyt­kow­ni­ka ozn­cza to m.in. pobie­ra­nie goto­wej, „zlo­ka­li­zo­wa­nej” kra­jo­wo wer­sji insta­la­cyj­nej WP. Za tłu­ma­cze­nie odpo­wia­da Wacław Jacek, czy­li do wybo­ru dla wybred­nych będą już 3 tłu­ma­cze­nia: jed­no dostęp­ne na tej stro­nie, jed­no na stro­nie Sław­ka Kozłow­skie­go, no i oczy­wi­ście oficjalne.

Czy­li każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Ze wzglę­du na poja­wie­nie się ofi­cjal­nej wer­sji, na pew­no nie będę się już tak śpie­szył z aktu­ali­za­cja­mi, ale na pew­no będą się poja­wiać (cho­ciaż­by dla­te­go, że wolę wła­sne tłu­ma­cze­nie 🙂 ). Kto będzie chciał je pobrać, wie jak je zna­leźć i jak brać udział w jego rozwoju.